Forskning: Föräldrars symtom av inomhusluften påverkar barnens symtom

Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet har utrett faktorer som påverkar symtomrapporteringen kopplade till inomhusluft bland föräldrar och barn. Föräldrarnas egna symtom spelar en stor roll. Bild: Jeanette Östman/SPT

Ju svårare symtom en förälder upplever av inomhusluften, desto oftare rapporterar hen att barnet har symtom av skolans inomhusluft. Även barnets egen upplevelse påverkas.

Föräldrarnas symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina symtom till inomhusluften är det mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

Det visar en undersökning från Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet. I undersökningen utredde man faktorer som påverkar symtomrapporteringen bland föräldrar och barn.

Enligt psykolog Sanna Selinheimo visar det här för första gången att de symtom och uppfattningar som föräldrarna rapporterar till och med återspeglas i de symtom som barnet själv rapporterar om och som förknippas med inomhusluften.

– Att observera föräldrarna är ett normalt sätt för barnet att lära sig. Vi behöver mer information om hur familjernas beteendemodeller påverkar symtomen och hur man berättar om dem, säger Selinheimo i ett pressmeddelande.

Resultaten förändrades inte trots att man beaktade kvaliteten på inomhusluften i skolbyggnaderna, föräldrarnas och barnens allergiska sjukdomar samt familjens socioekonomiska situation.

Som material användes två enkätundersökningsmaterial från Institutet för hälsa och välfärd: En enkät om inomhusluft för elever i lågstadierna och deras föräldrar i Helsingfors 2017–2018 samt Nationell kartläggning av inomhusluften 2018.

Det förstnämnda materialet bestod av 1 617 barn-föräldrapar, av vilka både eleven i lågstadiet och föräldrarna fyllde i en egen enkät. Den senare besvarades av 611 föräldrar med barn under 18 år.

Undersökningen har publicerats i vetenskapstidskriften Indoor Air.