Fjolåret var lyckat för öringarna Ingarskila å – men än kvarstår hinder för förökning

Tillväxt. En ungfisk färdig att vandra till havet Bild: Seppo Kolehmainen

Frivilligas insatser för att rusta upp lekplatser för öring i Ingarskila å i fjol har redan lett till hoppingivande resultat.

Fjolåret var det tredje året som frivilliga under ledning av föreningen Pro Ingå rustat upp öringens lekplatser i Ingarskila å. 25 personer lade ner 555 timmar på att transportera grus till rätta ställen och forma fåran.

Under hösten 2019 sågs öringen leka på sex av de lekplatser som frivilliga rustat upp. Alla öringar var stora, upp till 70 cm långa. Ingarskila å kräver ändå årliga insatser eftersom slam från åkrar snabbt fyller grusbäddarna i ån. Ett stort hinder för öringen är den gamla kvarnen som ligger cirka fjorton kilometer från åmynningen. Den fisktrappa som byggts vid kvarnen fungerar endast under mycket högt vattenstånd. Det betyder att öringen inte kan stiga upp där. Snabba åtgärder kunde ännu rädda kvarnen och öringarnas lekplatser ovanom den.

Hinder. Kvarnen vid Ingarskila å där vattnet rinner under kvarnen förbi trapporna Bild: Seppo Kolehmainen

Öringarna i Ingarskila å är genetiskt värdefulla. De vandrar inte långt från kusten och blir sålunda inte fångade av utländska trålare. Stammen uppföds på fiskodlingsanstalter för stödplantering i Finska viken men den vilda öringen som lever i Ingarskila å har inte ordentliga lekplatser.

Ån har sina ursprungsbäckar i fyra kommuner; Raseborg, Lojo, Ingå och Sjundeå och avrinningsområdet är 160 kvadratkilometer, varav största delen åkermark. Den stora mängden slam i ån täcker snabbt grusplatserna varefter växter tar över bottnen och öringen inte längre kan gräva lekgropar med sin stjärtfena. Därför måste man hjälpa Ingarskila ås vilda öring genom att rusta upp och bygga nya lekplatser samt röja vegetation.

Projektet har understötts av NTM- centralen, Rosk'n Roll Oy och Raija och Ossi Tuuliainens fond. Den som är intresserad av att vara med i talkoarbetet kan kontakta Seppo Kolehmainen, seppo.kolehmainen@gmail.com.

Mer läsning