Fel att kommuner debiteras olika för ambulansvården

Skillnaderna mellan kostnaderna är stor 2018. Helsingfors betalar 16,60 euro per capita medan Ingå, Raseborg och Hangö betalar 60 euro per capita.

Den prehospitala akutsjukvården eller den så kallade ambulansvården utgör en viktig funktion inom vår hälsovårdsservice. Då människan snabbt behöver få hjälp är det viktigt att den prehospitala akutsjukvården fungerar, det vill säga att ambulansen kommer så fort som möjligt.

Nyland är ett stort landskap med många olika områden. Då man jämför hur ambulansvårdens kostnader inom HUS fördelas kan man konstatera att kostnaderna fördelas ojämnt mellan de olika sjukvårdsområdena. Västra Nylands sjukhusområde (VNS) med kommunerna Ingå, Raseborg och Hangö är de kommuner som får betala mest för ambulansvården per capita.

Skillnaderna mellan kostnaderna är stor 2018. Helsingfors betalar 16,60 euro per capita medan Ingå, Raseborg och Hangö betalar 60 euro per capita. Genomsnittspriset för ambulansvården för HUS medlemskommuner är 23,60 euro per capita.

För att konkretisera detta kan man konstatera att Ingå 2018 betalar knappa 329 000 euro för ambulansvården. Ifall Ingå betalade HUS' genomsnittspris för vården ifråga skulle Ingå betala dryga 129 000 euro för vården vilket med andra ord skulle vara cirka 200 000 euro mindre än i dagsläget.

HUS har i samband med budgetbehandlingen för 2018 i december 2017 beslutat att se över arrangemangen kring ambulansvården. Inget beredningsarbete om detta har gjorts. I budgeten för 2018 konstateras även att det inte är motiverat att HUS' medlemskommuner betalar olika för sagda verksamhet.

Under sommarmånaderna samlas tusentals fritidsgäster från olika delar av Nyland just i Ingå, Raseborg och Hangö. Ur det perspektivet finns också ett behov av att hålla servicen och beredskapen i Västnyland på en tillräcklig nivå, då man även betjänar andra än de fast bosatta i kommunerna.

Vi anser att HUS inte behandlar sina medlemskommuner jämlikt då man debiterar olika för ambulansvården. Därmed uppmuntrar vi HUS att granska hur kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården kan fördelas jämlikare inom hela HUS i jämförelse med dagsläget.

Henrik Wickström kommunstyrelseordförande (SFP), Ingå Anders Walls stadsstyrelseordförande (SFP), Raseborg Sture Söderholm stadsstyrelseordförande (SFP), Hangö Marie Bergman-Auvinen ordförande, SFP:s fullmäktigegrupp i HUS