Social- och hälsovårdssektorn möblerar om organisatoriskt

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen, och vidare för stadsfullmäktige, att fullmäktige godkänner att två organisatoriska förändringar genomförs inom sektorn.

Den ena förändringen berör invandrarbyrån. Förslaget är att invandrarbyrån överflyttas från vuxensocialarbete, social- och handikappservice till sysselsättningstjänster som en egen enhett. Avdelningens namn skulle bli sysselsättnings- och invandrartjänster.

Den andra förändringen gäller sådana barn- och ungdomstjänster som nu organisatoriskt lyder under mental- och missbrukarvårdsenheten. Barn- och ungdomstjänsterna föreslås överföras till enheten för förebyggande hälsovård och rehabilitering och att tjänsterna byter namn till barn- och ungdomsmottagningen.

För att skapa ytterligare synergier och samarbeten föreslås också att tal-, fysio- och ergoterapin riktad till barn sammanslås med barn- och ungdomstjänster.

Förändringarna föreslås träda i kraft vid årsskiftet.

ANDRA LÄSER