Nytt planförslag för området kring Ekenäs resecentrum

Bränslemacken som ska ersätta ABC-stationen vid stationsområdet i Ekenäs har i ett uppdaterat detaljplaneförslag flyttats längre västerut. Planläggningsnämnden i Raseborg tog ställning till förslaget förra veckan.

Området kring resecentret i Ekenäs byggs om.
Planläggningsnämnden i Raseborg behandlade förra veckan ett uppdaterat förslag till ny detaljplan för Järnvägsgatan och resecentret i Ekenäs. Nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) säger att några smärre justeringar kan ske ännu:
– En till två parkeringsplatser norrom R-kiosken måste bort så att bränslepåfyllningsbilen kommer in till mackområdet via den planerade servicevägen som ska löpa längs järnvägsspåret, säger han.
Dessutom önskar nämnden att man undersöker om det går att rita in bestående planteringar på själva resecentertomten.
– Det var ju avsikten från början, att området kring resecentret skulle vara mer grönskande än det är i dag.

Utlåtanden har bemötts

Nämnden behandlade ett första förslag till detaljplan i juni 2017. Sex utlåtanden på förslaget inkom – bland annat från Raseborgs Vatten, Landskapsmuseet och Nylands NTM-central. Dem har planförfattaren, konsultföretaget Ramboll Finland, nu bemött.
Planförslaget har nu korrigerats och preciserats i enlighet med utlåtandena och det var detta nya förslag jämte bemötandet som planläggningsnämnden behandlade förra veckan.

Macken flyttas västerut

I det uppdaterade förslaget till detaljplan har det på planeringsområdet anvisats affärsbyggande och servicestations- och resecenterfunktioner.
Den befintliga ABC-stationen ska i det nya planförslaget, precis som i det tidigare, rivas och ersättas av en parkering i anslutning till S-affären. Affärsbyggnaden förstoras mot den nya parkeringen och på byggnadens motstående sida.
Det finns några centrala förändringar i det nya planförslaget. Kvartersområdet för den nya bensinmacken har flyttats västerut, längre från resecentret och närmare viadukten. Förutom en så kallad kallmack reserveras plats för en biltvätt på tomten. För att smidigt kunna köra till macken eller S-affärens nya parkering har en rondell ritats in. Den nya parkeringsplatsen ska ha plats för 40 bilar.
Anledningen till att macken flyttats hittas i ett av utlåtandena, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store:
– Museimyndigheterna sa i sitt utlåtande att macken i det gamla förslaget låg för nära den gamla stationsbyggnaden.

Gator byggs om

Den del av Sigfrid Aroni gata som i dag är enkelriktad och löper mellan S-affären och ABC-stationen blir en del av affärsgården, eller så kallat kvartersområde.
Järnvägsgatan som i dag har två körfält från resecentrets anslutning till ABC-stationen blir dubbelfilig ända till Grönalundsgatans korsning.
Mittemellan Järnvägsgatans två filer ska rönnar planteras. Därtill ska ett större område mellan resecentret och den nya bensinmacken anvisas som område som också ska planteras. Befintliga träd mellan R-kiosken och den planerade macken ska till största delen bevaras.

Första skedet klart 2019?

Enligt Simon Store är det upp till byggherren, Varuboden-Osla, vilken tidtabellen för projektet blir. På Varuboden–Osla säger utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen att processen startar så fort som planförslaget vunnit laga kraft.
– Det är nu framlagt till påseende. Förhoppningsvis kan vi börja nästa år. Processen är tvådelad. Först bygger vi en ny mack, sedan river vi den gamla så det inte blir avbrott i bränsleförsäljningen. Det här planeras ske 2019 och 2020 blir det aktuellt att förstora S-marketen, säger Jukka Pöyhönen.
ANDRA LÄSER