Nämnd såg flera problem med färre förskolor

Raseborg har i dag förskolor på de flesta daghemmen och därtill tre förskolor i skolbyggnader. Detta innebär vissa problem men färre förskolor är inte den bästa lösningen.

VN
12.12.2018 17:00
Förskolegrupperna på daghemmen i Raseborg verkar i samma utrymmen som barn 3-5 år inom småbarnspedagogiken. I grupperna följs dels planen för småbarnspedagogik, dels förskolans läroplan. Om det i dessa grupper endast finns en lärare inom småbarnspedagogik kan det vara svårt att genomföra undervisning enligt läroplanen.
Därför har man inom småbarnspedagogiken övervägt att koncentrera förskolorna i Raseborg till färre enheter.
Målsättningen med att utveckla förskolornas verksamhet och förskolenät är främst att uppnå en jämlik kvalitativ förskoleundervisning, ett bättre samarbete mellan förskola och nybörjarundervisning, smidigare övergångar mellan förskola och skola samt bättre tillgång till elevvårdstjänster.
Enligt Raseborg åtgärdsprogram 2020 skulle en koncentrering av förskolenätet spara 40 000 euro 2019 och 100 000 euro 2020.

Extra flytt oroar

Förslaget på åtgärder har presenterats för daghemsföreståndare, rektorer, personal inom småbarnspedagogik och vårdnadshavare.
De olika grupperna är eniga om att det på sikt skulle vara ändamålsenligt att förskolorna flyttar in i skolans byggnader men att ett mellanting med koncentrerade förskolor inte är att föredra.
Den största oron är den extra flytten detta skulle innebära för de barn vars daghem inte har en förskola.
Förslaget skulle innebära att dagvårdsplaceringarna inte underlättas vilket kan leda till att fler outnyttjade platser inom småbarnspedagogiken uppstår än ifall förskolorna skulle koncentreras. Även de minskade personalkostnader som hade varit möjliga att uppnå i och med sammanslagning av förskolegrupper skulle utebli.

Snappertuna och Pojo först ut

Därför beslutade bildningsnämnden i tisdags att förskolornas samarbete med nybörjarundervisningen systematiseras och utvecklas successivt i de mindre skolorna så att förskolan flyttar till skolan i Snappertuna och Pohjan kirkonkylän koulu från hösten 2019. I förslaget till nämnden skulle detta också ske i Bromarv, men det strök man.
Sedan tidigare finns beslut om att förskolor med färre än sju barn inte ordnas. Vid behov kan även förskola med färre barn ordnas, i de fallen avgör helheten och avstånd till närmaste förskola.
Utvecklande av samarbetet mellan förskola och skola och barnets enhetliga lärstig fortsätter. Nämnden lade också till en formulering om att förskolornas placering i framtiden i samband med skolan kräver en grundlig beredning i varje enskilt fall.