En gentjänst för träsket i Gennarby

Tre vise män. Från dess böljande stränder går utsikten över Gennarby träsk inte av för hackor. Calle Forsberg, Rolf Wikström och Bernhard Lundström ser gärna att träsket mår bra i framtiden också. Bild: Lina Enlund

Snart är det tvärstopp för avrinningen av hushållens avloppsvatten till Gennarby träsk. Med stöd av ett EU-projekt ansluts så gott som alla hushåll kring träsket till det kommunala nätet.

Det är Västra Nylands vatten och miljö som ansökt och beviljats EU-pengar för projektet som är en del av ett större sammanhang: Village Waters. Målet med projektet är att hjälpa hushåll på glesbygden att undvika onödiga investeringar och driftskostnader när de övergår till förbättrad avloppsvattenhantering. I stället vill man uppmuntra dem att implementera nya system.

Nio Gennarbyhushåll ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet, av dem är tre fritidsbostäder. Totalt kommer två kilometer vatten- och avloppsledning att grävas ner kring träsket. De sista fastigheterna ansluts i vår.

– I princip har vi fått med alla hushåll som haft avrinning till Gennarby träsk.

Det säger Bernhard Lundström som, med erfarenhet av motsvarande projekt bland annat i Trollshovda, är anställd som projektledare av Västra Nylands vatten och miljö. Han är samtidigt verksamhetsledare för det vattenandelslag man bildat.

Invånarna kring Gennarby träsk började skissa på de första planerna redan 2010 men hittade då inga finansieringsformer som hade gjort anslutningarna tillräckligt förmånliga.

I samma veva som Lundström kopplades in i projektet fick han nys om Village Waters.

– Vi passade in i det systemet.

Inom projektet kommer man att följa upp hur vattenreningen påverkar vattenkvaliteten i träsket under en längre tid. Temperaturen och andra strategiska värden mäts kontinuerligt i åtminstone tre års tid.

Mycket teknik i samma dike

Huvudanslutningen till den kommunala vattenledningen som löper längs stamvägen kostar 8 000 euro oberoende av hur många hushåll ledningarna dras till.

Samtidigt som man gör plats för rören gräver man också ner optisk fiber för snabba nätförbindelser och elledningar. Det anses vara bra eftersom det finns mycket gammal skog på området som gör att det lätt faller träd över ledningarna när det stormar.

Priset landar på cirka 10 000 euro per hushåll för en komplett anslutning. Vill man ansluta sig till fibernätet samtidigt blir priset ett par tusen euro till.

– På det här sättet blir det betydligt billigare att skaffa fiberanslutning än annars, säger Lundström.

Calle Forsbergs och Rolf Wikströms tomter är bland de första som anslutits.

– Det var ganska självklart i och med att vi inte hade hunnit installera några andra system. Mindre system har visat sig vara lite osäkra, säger de.

– Det kommunala vattnet är ju ett vedertaget system jämfört med många andra, säger Lundström.

Hittills är de nya kunderna nöjda.

– Det har fungerat riktigt bra. Allt som ska in kommer in och allt som ska ut far ut, säger Forsberg.

Tidigare leddes avloppsvattnet från hans hushåll via sedimenteringsbrunn till en markbädd, ett så kallat stenöga.

– Därifrån rann vattnet sakta till sjöss, säger han.

– Ett par brunnar och stenöga var normala system i många år, säger Lundström.

Herrarna konstaterar att det kommunala vattnet blir lite dyrare men att driftssäkerheten blir bättre.

– Med det gamla systemet var det är lätt hänt att man misskötte sin brunn, säger Forsberg.

Pumparna i det nya systemet kräver i och för sig eltillförsel men om man är orolig för strömavbrott kan man skaffa sig en generator. Vilket många på landsbygden har gjort sedan de stora stormarna.

Bättre vatten på flera håll

Trots att det förekommit avrinning från hushållens avlopp är vattnet i Gennarby träsk relativt rent. Det visade mätningar som gjordes i fjol.

– Men bra vatten kan bli bättre, säger Lundström.

Däremot var dricksvattnet i Forsbergs egen brunn inte så rent som det borde ha varit. Och hos Forsbergs känner man skillnad i smak: Ekenäsvattnet är av bra kvalitet. I deras hus räknar man med att investeringen betalar tillbaka sig på sikt.

– Värdet på fastigheten stiger betydligt, säger Forsberg.

Trots att man allmänt är tillfreds med resultatet anser Lundström att byråkratin är onödigt trög. Det är ett tillräckligt stort arbete att länka samman myndigheter, entreprenörer och kunder utan det papperskrig som krävs.

– Vi kunde inte grunda en förening eftersom man anser att det rör sig om för stora pengar i projektet. Att sköta det som ett väglag skulle vara mindre byråkratiskt men det gick inte heller för sig. Det är synd. Väglagsjuridiken skulle lämpa sig perfekt för ett sådant här projekt, säger Lundström.

Tagit fart

Några kilometer mot nordväst pågår ett linkande projekt. Där låter det lokala vattenandelslaget gräva ner en vatten- och avloppsledning längs Vikstrandsvägen. Man räknar med att de första hushållen kan anslutas i maj.

För tillfället har drygt 20 hushåll beställt anslutningar och ytterligare några har visat intresse.

– När det börjar grävas blir också de som tvekat intresserade, konstaterar Håkan Lindgren som är en av de drivande krafterna.

I ett skede såg det ut som om eventuella fornlämningar skulle ha fördröjt eller åtminstone gjort projektet dyrare. Men det visade sig att dragningen passerade de grynnorna.

Också Lindgren intygar att processen att få kommunalt vatten till glesbygden är lång.

– Väglaget tog upp frågan första gången för fem år sedan. Sedan gäller det att få med tillräckligt många hushåll för att det ska löna sig. Hur man ska driva in pengarna från kunderna så att det blir rättvist är också en sak som man noga måste fundera på.

I Vikstrandsprojektet är NTM-centralen delfinansiär med cirka 30 procent av totalkostnaderna. I praktiken står NTM-centralen för huvudledningens kostnader.

Inspiration

På Raseborgs Vatten vet man inte om andra aktuella projekt än dessa två i Tenala. I hela Raseborg finns en handfull vattenandelslag, varav staden tog över det största på Skåldö för ett par år sedan.

Vattenverkets direktör Tom Törnroos skulle gärna se fler initiativ från privatpersoner.

– Vi välkomnar det verkligen eftersom vi själva varken har den ekonomi eller de muskler som krävs. Och vi är förstås glada att få nya kunder.

Törnroos hoppas att lyckade projekt som det i Gennarby inspirerar andra.

– De är arbetsamma projekt. Men för en projektledare blir de lättare för varje gång.

Village Waters är ett treårigt utvecklingsprojekt som startade i mars i fjol. Det handlar om avloppsvattenhantering på glesbygden.

Projektet är delvis finansierat av EU-programmet Interreg Baltic Sea Region.

Målet med projektet är att hjälpa hushåll på glesbygden att undvika onödiga investeringar och driftskostnader när de övergår till förbättrad avloppsvattenhantering.

I stället vill man uppmuntra dem att implementera nya system.

Förutom Gennarby är byar i Litauen, Estland, Polen och Lettland med i projektet.

Mer läsning