En fullständig vårdskandal

Då man hörde stadsdirektörens tal om vårdens tillstånd var det något av det klenaste man kan tänka sig.

Raseborgs stad har i flera avseenden och kontinuerligt vanskött de äldres behov till den omsorg och vårdnad som ett humant och respektfullt regelverk kräver. Ett entydigt bevis på detta är de många beslut som fattats av lagövervakande myndigheter där staden uppmanats till en mångfald åtgärder för att åtgärda de rådande bristerna inom äldreomsorgen och handikappvården.

Då man följde med stadsfullmäktiges möte den 4 december i Raseborg fick man bevittna något som man aldrig hade trott vara möjligt då ärendet om att tillsätta en specialrevision för att utreda de sjuka äldres rättigheter och omvårdnad i staden kom upp. Av dessa svårt sjuka har 750 överförts till telefonvård av läkare som per telefon utövar en gissningslek över vilken diagnos det eventuellt kan vara fråga om då en vårdare gör läkarrond och rapporterar via en annan sjukskötare per telefon om patientens tillstånd. Utan att läkaren vare sig ser, hör eller talar med patienten för att inte tala om att undersöka patienten.

Diagnos betyder att läkaren genom att undersöka och genom olika andra åtgärder fastställer en diagnos och därefter ordinerar medicin och behandling. Ingalunda att han till exempel sitter vid en telefon i Jakobstad och tippar vad en allvarligt sjuk äldre person i Raseborg eventuellt kan ha för sjukdom.

Själv tillhör jag SFP och har under tiotals år samarbetat med och i val arbetat för olika rikspolitiker inom partiet som fokuserat på social- och vårdfrågor och med dem även diskuterat vad SFP bör uppmärksamma i sitt partiprogram gällande detta. Därför kunde jag inte alls förstå att 22 SFP:are i fullmäktige sitter totalt frånvarande och oberörda då ett ärende kommer upp som berör liv och död och vad vårdomsorg om äldre borde innebära.

Bland dem läkare, vårdare och lärare som man kunde utgå från att skulle ha någon form av etisk nivå och reagera då ärendet om fasansfulla brister inom äldrevården tas upp och då en absolut nödvändig specialrevision föreslås. Har dessa 22 aldrig läst SFP:s partiprogram eller har ingen berättat att det ingår ett avsnitt om äldrevården i det och att de genom sitt handlingssätt makulerar vad partiet står för i respekten för de äldre och deras rättigheter.

SFP betonar de äldres livskvalitet och deras rätt till god och kvalitativ vård och att deras behov beaktas i all vårdverksamhet. Att äldreomsorgen skall garantera människovärdiga tjänster, att äldre behandlas värdigt och att deras sjukdomar diagnostiseras på bästa möjliga sätt och behandlas aktivt. Och att man motarbetar övermedicinering med sömnmedel och psykofarmaka. Vidare att servicenivån stöds genom färdtjänst, hemsjukvård och hemservice.

Myndigheterna har klagat på allt detta när det gäller Raseborgs stad under hela dess existens och redan under dess partkommuners tid. Åtgärderna har uteblivit.

Då man hörde stadsdirektörens tal om vårdens tillstånd var det något av det klenaste man kan tänka sig. Ansvarar man för stadens högsta tjänst bör man kunna framföra ärendet på ett korrektare sätt. Och inte svamla om diagnoser som görs av vårdare och läkare tillsammans och i det aktuella ärendet i telefon. Det är enbart läkare som har rätt att göra diagnoser.

Man undrar om stadsdirektören alls läst avtalet med Doctagon. Där står att läkaren gör en rond varje vecka, alltså på alla vårdhem med över 200 patienter och görs så att läkaren sitter någonstans vid en telefon och en vårdare rapporterar om patientens tillstånd på platsen och sedan gissar sig läkaren till resten. En fullständig vårdskandal.

Detsamma inom hemsjukvården med över 500 patienter. Läkaren ska besöka patienterna var tredje månad och i hemsjukvården en gång om året. Många av dessa patienter lever inte ett år.

Myndigheterna har krävt att en läkare dygnet runt ska vara tillgänglig för dessa 750 patienter vid behov och det är kutymen i kommunerna att en läkare kan besöka patienterna vid behov. Myndigheterna har krävt att patienterna skall besökas allmänt av läkare oftare än var tredje månad. Vidare har myndigheterna krävt att psykosmediciner inte får ges utan diagnos, att sömnmediciner inte får blandas med psykofarmaka och vårdutrymmena skall motsvara kraven senast 2015.

Men åtgärderna har uteblivit.

Bo Holmberg Karis