En bro mellan Europa och Asien

Framtidstro. Arbetsgruppen stående från vänster Frank Hoverfelt och Olof Exell, och framför Agneta Evers, Eero Hettula och Patrik Gustafsson är medveten om att etableringarna kan ta tid.Bild: Johanna Lindholm

Hanko Data Parks är inne i en intensiv fas av marknadsföring. Man vill göra som Finnair, knyta samman öst med väst.

– Havskabeln har landat, den fungerar och härifrån gäller det att jobba vidare, säger Eero Hettula som är styrelseordförande i bolaget C-Fiber, som möjliggjorde den här viktiga etableringen till Västnyland.

Bolaget har nu utsett en arbetsgrupp på fyra personer som skall sälja konceptet internationellt. Gruppen består av Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Olof Exell och Patrik Gustafsson.

Inga kontrakt är ännu undertecknade, men så mycket kan gruppen yppa att man för seriösa förhandlingar med både några europeiska och asiatiska aktörer.

– Nyckelordet här är långsiktighet, säger Frank Hoverfelt. I praktiken tar det tid att knyta kontakter och hitta aktörer som leder till etableringar.

Fyra unika dataparker

Hanko Data Parks består av fyra dataparker från Hangö till Karis. Alla befinner sig på ett område som är minst hektar stort.

I Hangö ligger parkerna på Östra industriområdet och på Koverharområdet. Tackvare havskabeln erbjuder Hangö för tillfället den absolut snabbaste vägen till Europa vad datatrafik beträffar.

I Raseborg ligger dataparken på Horsbäcks industriområde invid riksväg 25, medan dataparken i Bäljars i Karis ligger alldeles invid Fingrids elcentral. Det är också den park som ligger närmast Helsingfors-Vanda flygplats.

Förutom läget kan regionen erbjuda konkurrenskraftiga etableringskostnader.

– Det är klart billigare att starta verksamhet här än till exempel i Stockholm eller Helsingfors, säger Hoverfelt.

Konkurrenterna finns såväl på inhemska orter som Kotka och Fredrikshamn, som i hela Norden. Övriga Norden har dock en fördel i erfarenhet, eftersom de varit med längre.

– I den här branschen finns möjligheter att samarbeta med konkurrenter. Vi kan till exempel erbjuda backup tjänster åt ett annat företag. Det är inte nödvändigt att ha hela skatten på en plats av säkerhetsskäl, säger Agneta Evers.

Många fördelar

Cinias undervattenskabel C-Lion, som i fjol landade i Hangö, gör att man redan nu med millisekunders snabbhet kan nå stora delar av Norden, Baltikum, kontinentala Europa och Ryssland.

– I grunden baserar sig ju hela vår verksamhet på havskabeln, säger Patrik Gustafsson.

Han påpekar också att andra kalblar är relevanta för hur verksamheten utvecklas, bland annat Eastern Light och Arctic Connect som skall utgöra Nordostpassagen till Asien.

– Man kan säga att vi försöker skapa en Finnair-effekt, där vi knyter samman Europa med Asien.

– Den finländska lagstiftningen kring datasäkerhet ger oss fördelar i förhållande till andra länder, säger Olof Exell.

Också möjligheterna till grön energi är ett trumfkort. Till exempel kan den spillvärme som datacentralerna alstrar, matas ut i fjärrvärmenätet och tas tillvara.

– Aktörerna inom den här branschen är mycket miljömedvetna, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Kan starta upp inom ett halvt år

Om det dyker upp en hugad kund kan företaget snabbt etablera sig.

– Vi kan antingen erbjuda företagen hjälp att komma i gång för en viss summa inom en viss tid, eller så kan de sköta allt själv, säger Exell.

– I dagens läge räcker det inte att erbjuda en skogsbeklädd plätt åt en kund, utan vi förbereder så mycket som möjligt för att göra en etablering attraktiv, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Just nu är det ännu svårt att säga vilken sysselsättande effekt datacentralerna kommer att ha. Även om det inte genast föds många direkta jobbtillfällen, betonar arbetsgruppens medlemmar det mervärde som en etablering medför:

– Mäntsälä är ett bra exempel på hur en datacentral skapar sysselsättning, till exempel via underleverantörer. Allt behöver inte heller byggas på en gång, utan det växer fram med tiden, säger Eero Hettula.

Hanko Data Parks

Regionens fyra datacentraler marknadsförs under namnet Hanko Data Parks.

I bakgrunden finns bolaget C-Fiber Hanko Oy, som skapades för att locka Cinias havskabel till Hangö. I styrelsen sitter representanter för Hangö, Raseborg, Västnylands Handelskammare och privata investerare.

Hangö stad äger marken där Hangös två centraler finns, Raseborg äger marken i Horsbäck och Bäljars.

Målgruppen är internationella företag och operatörer inom databranschen. Under våren marknadsför man sig på mässor i Monaco och Singapore.