Stadsstyrelsen remitterade ärende om C-huset

Stadsstyrelsen i Raseborg valde i måndags att remittera ett svar på en motion om det så kallade C-huset på Karjaan yhteiskoulus campusområde. C-huset är i dålig kondition – och en del vill riva huset, andra önskar rädda det.

C-husets vara eller icke vara är en fråga som ännu inte är avgjord.
Förslaget var att stadsstyrelsen i Raseborg skulle föreslå att fullmäktige ska konstatera att De grönas motion dom C-huset i Karis är besvarad och slutbehandlad i och med tekniska nämndens behandling av motionen förra veckan. Men stadsstyrelsen valde i stället att remittera ärendet.
– Det saknades några väsentliga handlingar, bland annat fanns inte miljö- och byggnadsnämndens beslut i frågan i vår beredning, så majoriteten av ledamöterna var för remittering, säger stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, SFP.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade tidigare att riva upp det rivningslov nämnden godkände i vintras. Nämnden ansåg att rivningslovet hade fattats på bristfälliga grunder, samt att olika användningsmöjligheter för C-huset bör utredas.
Miljö- och byggnadsnämnden ansåg också att den överklagan som Västra Nylands museum lämnat till Helsingfors förvaltningsdomstol var motiverad. Tekniska nämnden däremot vidhöll att byggnaden bör rivas.
ANDRA LÄSER