Undervisning på distans får godkänt

Bildningssektorn i Raseborg har kartlagt hur vårdnadshavarna och lärarna upplevde distansundervisningen som pågick mellan den 18 mars och den 13 maj.

90 procent av eleverna i Raseborgs skolor har återgått till närundervisning.
Över 1 100 vårdnadshavare och 200 lärare i Raseborg har deltagit i en enkät om hur distansundervisningen fungerade under de två månader den pågick.
– Enligt vårdnadshavarna har del av barnen klarat sig mycket bra och till och med kunnat koncentrera sig bättre än vanligt. För andra har det varit krävande att jobba självständigt, säger bildningsdirektör Tina Nordman i Raseborg.
42 procent av vårdnadshavarna anser att eleverna klarade distansundervisningen bra. 25 procent tycker arrangemangen fungerade tillfredsställande. 17 procent tycker distansundervisningen fungerade mycket bra. Över hälften av vårdnadshavarna anser att barnets stödbehov inte har ändrat under perioden.

Varierande metoder

Lärarnas undervisningsmetoder har varierat – en del har kontaktat eleverna ofta, andra mera sällan.
– Här hälsar vårdnadshavarna att man önskar mera liveundervisning om vi råkar ut för motsvarande situation igen. Man vill också att samma inlärningsmiljöer och applikationer används och tycker det vore bra om alla lärare också behärskar de olika systemen själva.
Man har främst använt Wilma, Google Classroom och Hangouts i distansundervisningen.
– Användandet har varit krävande för en del lärare och de hade önskat mera riktlinjer från administrationen, säger Tina Nordman.
62 procent av lärarna tycker att de klarade distansperioden bra. 69 procent anser att arbetsbördan ökade, medan 18 procent uppger att arbetsbördan är lika som tidigare.

10 procent stannade hemma

Då skolorna inom den grundläggande utbildningen åter öppnade den 14 maj kunde vårdnadshavarna anhålla om ledigt för barnen, exempelvis på grund av att någon i familjen hör till en riskgrupp. 289 av 2 713 elever, eller cirka 10 procent av eleverna i Raseborgs skolor har inte återgått till närundervisning.
166 av dem som stannat hemma är elever i svenskspråkiga skolor. Störst är andelen i lilla Bromarv skola. Där har sju av 22 elever (32 procent) valt att inte återgå till närundervisning. På andra plats kommer Svartå skola där 22 procent, eller åtta av 37 elever stannat hemma. Av Snappertuna skolas elever stannade sex av 37 elever (16 procent) fortsatt hemma.
Nästan alla av Ekenäs högstadieskolas 296 elever har återvänt till skolan, bara 14 elever blev hemma. I högstadiet i Karis har 27 av 238 elever stannat hemma och i Höjdens skola 28 av 207.
I de finskspråkiga skolorna har totalt 123 elever stannat hemma. Andelen som stannat hemma är procentuellt sett störst i Kirkonkylän koulu i Pojo – 22 procent, eller 12 av 55 elever återvände inte till skolan. I Hakarinne skola i Ekenäs anhöll vårdnadshavarna till 35 av de totalt 178 eleverna om ledigt, i Mustion koulu i Svartå stannade 11 av 57 hemma.
Föräldrar med barn i dagvård uppmanades hålla barnen hemma från den 18 mars.
– Av barnen i småbarnspedagogik har 60 procent nu återvänt till daghemmen. Vi vet redan att flera barn än normalt kommer vara i dagvård över sommaren, därför kommer vi hålla sommaröppet i flera daghem än vi brukar, säger Tina Nordman.
ANDRA LÄSER