Nya naturum ska bli gemensamt naturcenter

Utvecklingsprojektet Nya naturum har tagit fart och den 1 april anställdes sociolog Ylva Rancken-Lutz som projektledare.

Sociolog Ylva Rancken-Lutz har anställts som projektledare för Nya naturum.
Syftet är att skapa en vision om hur verksamheten vid naturum i Ekenäs skulle kunna utvecklas samt att förankra visionen hos centrala aktörer i regionen. Natur och Miljö administrerar utvecklingsprojektet.
I Västnyland finns en stor mängd aktörer med intresse för naturturism, friluftsliv, miljöpedagogisk verksamhet samt spridning av information om naturen och miljön. Samarbetet mellan dessa aktörer kunde gynnas av en fysisk plats för olika typer av kundservice, möten, utbildningslokaler och kontorsfunktioner.
Nu utreds möjligheten att utveckla ett nytt center för naturinformation och naturpedagogik i fastigheten Gnägget i Norra hamnen i Ekenäs.
– Det känns bra att kunna föra samman Forststyrelsens naturtjänster och Raseborgs stad med nya potentiella aktörer, säger Natur och Miljös verksamhetsledare Bernt Nordman.
Genom projektet vill man utveckla Naturskolan Utterns verksamhet. Daghem och skolor i Raseborg utgör en viktig målgrupp för naturskolan. Naturum blir därför en av baserna för naturskollärarna.

Dialog med olika aktörer

De olika aktörernas intressen och behov kommer att sammanjämkas till en gemensam vision. Dialogen mellan intressenterna styrs upp av den nyanställda projektledaren Ylva Rancken-Lutz vid Natur och Miljö.
Målet är att identifiera vilka aktörer som kan bidra med konkreta insatser för att förverkliga planen. Rancken-Lutz är kontaktperson för både företag, organisationer och invånare i regionen.
– Som Ekenäsbo känner jag till en mängd aktörer i bygden som kunde ha stort utbyte av ett gemensamt centrum för miljöpedagogik och Östersjöfrågor och dra nytta av de synergieffekter en sådan hubb kunde ge upphov till, säger Rancken-Lutz.

En del av områdets helhet

Att arbetet med en ny detaljplan för Stallörsparken sammanfaller med projektet Nya naturum ser hon som ytterligare en möjlighet till samarbete. Förhoppningen är att naturum kunde utgöra en del av helheten.
– Naturum kan vara en viktig bit i en förnyad och större gästhamn, även om här ju behövs verksamhet året om. Gästhamnens topperiod är ändå bara sex till åtta veckor per sommar, säger hon.
Speciellt intressant tycker hon det kan bli när hemester, det vill säga semester i hemlandet, förmodligen blir mer allmänt i framtiden.
Vad verksamheten i naturum ska eller kan utgöras av resten av året är det meningen att projekt Nya naturum ska ge svar på.
– Vi ska ha en rapport klar till hösten, säger Rancken-Lutz.

Bidra med idéer!

Intresserade invånare och besökare har chansen att bidra med idéer och synpunkter under projektets gång. Man kan delta i diskussionen i gruppen Vision Nya naturum på Facebook eller kontakta Ylva Rancken-Lutz direkt.
– Många har redan hittat gruppen och bidragit med idéer. Där nämns bland annat popup-utställningar, säger hon.
Visionen för Nya naturum ska utformas i år och från och med årsskiftet hoppas Natur och Miljö se ny verksamhet som för samman invånarna, besökarna och aktörerna inom regionen.
Projektet Nya naturum har fått grundfinansiering från Leadergruppen Pomoväst. Även Svenska kulturfonden har bidragit till projektets finansiering.

ANDRA LÄSER