Wrede kan krävas på skadestånd – Kofverhag gård till salu

Det är räkenskapens dagar inom de skandalomsusade nymanska stiftelserna. Kofverhag gård – som exordförande R. Kenneth Wrede lämnade i fjol – kan säljas inom kort. Efter många år av höga omkostnader behöver stiftelserna kapital för att åter kunna uppfylla sitt allmännyttiga syfte.

Kofverhag gård på Hangö udd kan säljas redan under våren.

När HBL för fjortonde året i sträck går genom boksluten för de tidigare allmännyttiga nymanska stiftelserna har förändringens kvast hunnit sopa i ungefär tio månaders tid.

Det var på vårvintern 2017 som Patent- och registerstyrelsens (PRS) utredning slog fast att Trygwe och Hjördis Nymans stiftelses tremannastyrelse under ledning av juristen R. Kenneth Wrede begått upprepade, grova brott mot stiftelselagen och omedelbart måste avskedas. Efter intrikata juridiska krumbukter lämnade styrelsen sitt uppdrag. Advokaten Antti Hannula utsågs av PRS till god man med uppdraget att sköta stiftelsernas ärenden tills en ny styrelse valts.

Orsaken till den långvariga rapporteringen om de nymanska stiftelsernas jämförelsevis småskaliga verksamhet har varit det skeva förhållandet mellan utdelning och omkostnader. Medan de stadgeenliga bidragen till allmännyttig verksamhet landat på några tusen euro per år har miljonbelopp plöjts ner i fruktlösa rättsprocesser, intern fakturering och driften av Kofverhag gård på Hangö udd, som tidigare ordförande R. Kenneth Wrede nyttjade som sommarviste.

Det senaste bokslutet som är för året 2016 avviker inte från den vältrampade stigen. Tvärtom minskade utdelningen ytterligare under det sista året med den gamla styrelsen vid rodret. Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse delade ut 400 euro till Nylands brigads gille och 1 200 euro till Kofverhag jaktlag, medan Sarfvik-Nymans stiftelse, som alltså drevs av samma styrelse, gav 500 euro till Kyrkslätts hembygdsförening.

Löpande fakturor

Samtidigt uppgick omkostnaderna till över 220 000 euro (se faktarutan intill). En av de största utgiftsposterna 2016 var – liksom tidigare år – de segslitna rättsprocesser som stiftelsernas jurister drivit mot den tidigare förvaltaren Alf Tilgmanns arvingar för att få tillbaka pengar som förskingrades ur stiftelsegrundaren, ekonomierådet Trygwe Nymans dödsbo och gömdes på konton i bland annat Liechtenstein.

De här processerna har huvudsakligen drivits av juristen R. Kenneth Wrede på uppdrag av styrelseordförande R. Kenneth Wrede.

Under sitt sista år som styrelseordförande fakturerade Wrede enligt verksamhetsberättelsen direkt och indirekt stiftelserna på sammanlagt över 148 000 euro.

Heikki Leisvuori, den andra juristen i den tidigare styrelsen, inkasserade 64 700 euro i arvoden via sitt bolag Metsä-Laki Oy. Leisvuori är syssloman för Alf Tilgmanns dödsbos konkursbo, genom vilket Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse i egenskap av borgenär processar mot Tilgmanns arvingar.

Tilgmann förlorade i hovrätten

Många år av höga omkostnader har tärt på stiftelsernas ekonomi. Resultaträkningen för 2016 visar ett underskott på 1 886 110 euro för Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse, medan Sarfvik-Nymans stiftelses underskott ligger på 163 298 euro.

De krassa siffrorna förklaras till stor del av att de osäkra rättsliga fordringarna på Tilgmanns arvingar nu bokförts som avskrivningar. Efter en maratonlång och dyr juridisk armbrytning är det alltjämt oklart om stiftelserna kommer att få sina pengar, trots att hovrätten i december fastställde tingsrättens dom mot Alf Tilgmanns son Marcus Tilgmann: fängelse i två år och två månader för grov penningtvätt. Samtidigt dömdes Tilgmann att betala Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse 662 000 euro i ersättning.

I och med att Tilgmann inte har inkomster eller förmögenhet i Finland blir det staten som betalar rättegångskostnaderna. Var de förskingrade pengarna finns är okänt.

– Hittills har stiftelserna fått noll euro medan processerna kostat hundratusentals euro. Tilgmanns egendom har försatts i kvarstad och det blir sannolikt aktuellt att försöka få ersättningsbeloppet genom utmätning. Men om pengarna någonsin i praktiken kommer stiftelserna till godo är en bra fråga. Tilgmann har dessutom tid på sig till den 28 februari att överklaga domen på nytt, säger Antti Hannula.

Herrgården till högstbjudande

Hannulas eget utredningsarbete som god man sedan mars 2017 har också inneburit utgifter för stiftelserna. För att förbättra stiftelsernas utsikter att i framtiden uppfylla sitt egentliga syfte planerar Hannula ett överraskande drag: att sälja Kofverhag gård med tillhörande byggnader, skog och fiskevatten.

– Tyvärr är gården så liten att den inte lämpar sig för att inkvartera större grupper eller för att hålla föreningsmöten och läger. Den är inredd som en privat bostad och hemmuseum. Det primära målet är att stiftelserna ska kunna dela ut stöd till allmännyttig verksamhet på svenska i betydligt större skala än hittills, och jag tror det uppnås bäst om man säljer gården, placerar pengarna klokt och delar ut avkastningen som understöd.

– Jag har begärt ett expertutlåtande om Trygwe och Hjördis Nymans testamente gällande Kofverhag gård, och slutsatsen är att testamentet inte sätter tvångströja på stiftelserna. Det är viktigare att stiftelserna uppfyller sitt syfte än att ett visst testamente följs, fortsätter han.

Kofverhag gård, vars huvudbyggnad och strandbastu är i gott skick, kan därmed säljas till högstbjudande redan den här våren. Lösöret, där bland annat gårdens konstsamling ingår, ska enligt Hannula tas i museibruk.

Planen är också att stiftelserna ska få en ny styrelse under det pågående året. Enligt Hannula har flera anmält intresse.

Kan tvingas betala

Men många frågor väntar ännu på svar. En av de mest centrala är skadeståndskraven på den gamla styrelsen. Också revisorerna Harri Saarinen och Seppo Rauhala konstaterar i revisionsberättelsen att "styrelsemedlemmarnas arvoden varit större än brukligt":

– Utifrån utredningarna kommer de tidigare styrelsemedlemmarna sannolikt att krävas på ersättningar för den skada deras agerande och försummelser orsakat, skriver Hannula i verksamhetsberättelsen, men vill i det här skedet inte gå in på hur stora summor det handlar om.

Under tiden utreder Hannula också möjligheterna att fusionera de båda stiftelserna för att minska förvaltningskostnaderna.

Han har dessutom ett nytt ärende på gång i tingsrätten, där stiftelserna ansöker om att byta ut sysslomannen för Alf Tilgmanns dödsbos konkursbo. Som syssloman sitter alltjämt den tidigare styrelsemedlemmen, juristen Heikki Leisvuori.

– Från den posten har han inte avgått och går inte heller med på att göra det, säger Hannula.

– Jag kan säga att det här arbetet varit otroligt tidskrävande och att förvaltningen i stiftelserna varit av ett ytterst sällsamt slag, fortsätter han.

– Mindre stiftelser jag tidigare haft att göra med fungerar enkelt och småskaligt. Man tar emot ansökningar, går genom dem och beviljar understöd enligt vissa kriterier. Låga omkostnader och rimliga arvoden. Målet är att de här stiftelserna ska fungera så och att omkostnaderna ska vara under tio procent jämfört med tidigare. Det går bra att skicka in ansökningar, men innan Kofverhag gård är såld är möjligheterna till utdelning begränsade.

Utdelning och ungefärliga omkostnader 2016

Utdelning:

Nylands brigads gille: 400 euro

Kofverhag jaktlag: 1 200 euro

Kyrkslätts hembygdsförening: 500 euro

Totalt: 2 100 euro

Omkostnader: 220 480 euro

2016 fakturerade styrelseorförande R. Kenneth Wrede direkt och indirekt Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse på 129 691 euro. Sarfvik-Nymans stiftelse betalade ytterligare 18 600 euro för Wredes tjänster.

Juristen Heikki Leisvuori inkasserade 64 700 euro i arvoden genom bolaget Metsä-Laki Oy.

Den tredje styrelsemedlemmen, Christian Klevdal, erhöll omkring 2 000 euro för styrelsearbete. Klevdal avgick i augusti 2016 och ersattes av R. Kenneth Wredes svärson Mathias Kumlin.

Stiftelserna betalade också bland annat 11 160 euro i hyra för sitt kontor. Kontoret var Wredes juridiska byrå i Helsingfors.

Detta har hänt

Den 27 februari 2017 lämnade Patent- och registerstyrelsen (PRS) in en ansökan till tingsrätten om att avskeda hela styrelsen för de nymanska stiftelserna. Enligt PRS hade styrelsen begått grova brott mot stiftelselagen.

Styrelsen bestod av juristerna R. Kenneth Wrede och Heikki Leisvuori, samt Wredes svärson Mathias Kumlin.

Fruktlösa rättsprocesser, intern fakturering och driften av Kofverhag gård slukade i åratal stiftelsernas medel, på bekostnad av den stadgeenliga, allmännyttiga utdelningen. PRS ansåg därför att stiftelserna inte uppfyllde sitt syfte.

Stiftelserna har i sina bokslut betraktat driften av Kofverhag gård som allmännyttig verksamhet, men PRS kom fram till att det här inte stämmer överens med stiftelsens stadgar.

Gården användes av styrelseordförande Wrede. Samtidigt fakturerade Wrede enligt PRS 350 euro i timmen för skötselarbete på gården.

Den 28 februari avgick styrelsen för de nymanska stiftelserna med omedelbar verkan.

Senare samma vecka ångrade sig Wrede och Kumlin och försökte ta tillbaka sina avskedsanmälningar.

På måndagen den 13 mars konstaterade Västra Nylands tingsrätt att Wredes och Kumlins försök att återinrätta sig själva inte var juridiskt hållbara: man kan inte välja in sig själv på nytt i en stiftelses styrelse sedan hela styrelsen avgått.

Rättens beslut gav PRS möjlighet att utnämna advokat Antti Hannula på advokatbyrån Nordia Law till god man, med uppgift att sköta stiftelsernas ärenden tills en ny styrelse utsetts.

De nymanska stiftelserna

Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse grundades år 1987 av ekonomierådet Trygwe Nyman och hans hustru Hjördis Nyman, med syftet att stödja svenskspråkig social och ideell verksamhet i Finland.

Sarfvik-Nymans stiftelse grundades 1973 av Trygwe Nymans kusin Anna Nyman på Sarfvik gård i Kyrkslätt, med i stort sett samma ändamål som Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.

ANDRA LÄSER