Skyddade hus i nästan varje kvarter i Karis centrum

Förslaget till ny detaljplan för Karis centrum är efter drygt fyra år klart och var nyss framlagt till påseende. En intressant detalj är att antalet skyddsmärkningar ökar rejält – och att flera i stadsfullmäktige är jäviga.

Kritisk. Christoffer Enström äger tillsammans med sina systrar en gårdshelhet på en tomt som ramas in av Tempelgatan, Högbergsgatan och Köpmansgatan i Karis centrum. En skyddsmärkning av hela gården skulle kraftigt kringskära ägartrions framtida möjligheter att utveckla gården, säger han.
29.05.2018 08:00 UPPDATERAD 29.05.2018 14:21
Arbetet med en ny detaljplan för centrumområdet i Karis har nått en viktig milstolpe. Detaljplanen har varit framlagd till påseende mellan den 23 april och den 23 maj.
Planområdet omfattar största delen av det kommersiella centrumområdet. Planområdet bildas mellan den västra omfartsvägen och Bangatan, med Nils Grabbegatan som västra gräns och Dalgatan som östra gräns. Arealen på området för planändringen är cirka 19 hektar.
Anledningen till att en ny detaljplan behövs är att de gällande detaljplanerna för området är föråldrade. De möjliggör inte modernt byggande i området, konstaterar stadsplaneringsarkitekt Simon Store.
– Kommuner har en skyldighet att uppdatera planer, det står skrivet i lagen. Staden bör vara proaktiv och upprätthålla en tidsenlig plan, säger han.
En central målsättning med den nya planen är därför att utveckla markanvändningen i Karis centrum.

"Informera ägarna!"

Inte många anmärkningar inkom under tiden förslaget var framlagt till påseende – men i Facebookgruppen Jonej, sa Karisbon har frågan diskuterats litet grann i varje fall. Det skedde efter att SFP-politikern Björn Siggberg, själv Karisbo med en fastighet som gränsar till planområdet, initierat diskussionen.
Han publicerade en länk till förslaget till detaljplan medan det ännu var framlagt till påseende.
– Ärendet hade nog kungjorts i normal ordning, men hur många läser kungörelserna eller går på informationsmöten?
Siggberg säger att han har påtalat för förvaltningen att informationen inte nödvändigtvis går fram till fastighetsägarna om man inte riktar informationen direkt till dem.
Det vore hyggligt att bli direkt upplyst om saken – i synnerhet om ens fastighet står i beråd att få en skyddsmärkning, menar Siggberg.
I fallet med detaljplanen Karis centrum–Köpmansgatan är det en ansenlig mängd fastigheter som får märkningen SR, som kommer från finskans suojattu rakennus; skyddad byggnad.
– I en byggnadsinventering på 90-talet konstaterades fem byggnader vara kulturhistoriskt viktiga. I en ny inventering har över trettio hittats, säger Siggberg.
I delgeneralplanen för Karis centrum från 1999 har nio fastigheter skyddsmärkning.
Siggberg är mån om att påpeka att en skyddsmärkning ingalunda behöver vara enbart negativ eller huggen i sten och omöjlig att rubba.
– Vissa krav är faktiskt lättare på en SR-märkt fastighet än på andra. Till exempel kan man slippa ett specificerat antal parkeringsplatser om ens fastighet är skyddad. Men förstås, finns det byggnader som ägaren inte förmår underhålla utan vill riva så blir det ju svårare att få göra som man vill om man har en SR-märkning.

Kritiska fastighetsägare

En trio som är mycket missnöjd och kritisk till att få en skyddsmärkning på halsen är syskonen Carita Enström, Yvonne Enström och Christoffer Enström. De äger fastigheten Linnea där bland annat kommanditbolaget Enström, en affär i textilbranschen, verkar.
Den Enströmska fastigheten är en av de äldsta bevarade byggnaderna och affärsbyggnaderna i Karis centrum. Fastigheten gränsar till Tempelgatan, Högbergsgatan och Köpmansgatan.
Det var en ren slump att de fick reda på vad som var på gång och utdömer totalt stadens sätt att informera.
– Det blev en kalldusch i nacken på oss då vi kom till planläggningsbyrån för att titta på förslaget, säger Yvonne Enström.
Tidigare har bara byggnaden mot Köpmansgatan varit skyddsmärkt – i den nya planen är hela gården inklusive sido- och uthusbyggnader tänkta att förses med skyddsmärkning.
Gården utgör "en värdefull småstadshelhet" sägs det i motiveringen till skyddsmärkningen.
– Vad är det som är så kulturhistoriskt viktigt med den här byggnaden med mineritskivor och plåt, frågar sig Christoffer Enström.
Syskonen Enström har tankar och planer för sin fastighet, inte minst i fråga om underhåll och reparationer. Den nya planen kan försvåra det för dem, misstänker de.
– Hyresgäster är kräsna. De vill inte bo eller idka affärsverksamhet i en osanerad byggnad, vilket leder till att den står tom och börjar förfalla, säger Carita Enström.
Hon konstaterar att taket borde repareras och alla fönster moderniseras.
– Materialkostnaderna skjuter i höjden eftersom man ska söka efter ursprungliga material, förmodligen utomsocknes ifrån med dyra transportkostnader, säger Yvonne Enström.
De påpekar också att en eventuell framtida försäljning försvåras om fastigheten är skyddsstämplad:
– Man får inte riva husen och bygga nytt och modernt utan måste i så fall bygga ett exakt likadant hus. Vilken fastighetsägare skulle göra det? Man vill ju utveckla och förnya, men om byggnaden är skyddad måste du fråga om lov för allt du vill göra, säger Yvonne Enström.
Det är ingen större utveckling att skyddsstämpla på löpande band utan minsta tanke på vad det innebär för fastighetsägarna, tycker de.
– Att man vill skydda en massa fastigheter går stick i stäv med det man säger är meningen med den nya planen, att skapa ett levande centrum. Det blir ju tvärtom, säger Christoffer Enström.
De säger att man som fastighetsägare känner sig ganska liten, med en rad skyldigheter men få rättigheter.
– Men förtroendevalda brukar vara vettiga, jag tror de inser det här, förstår vad vi menar, säger Christoffer Enström.

Många i fullmäktige jäviga

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store säger att planförslaget väntas komma till stadsfullmäktige för godkännande i höst. Fullmäktigeledamot Björn Siggberg kommer inte att delta i behandlingen av planförslaget eftersom han är jävig på grund av tomten han äger vid Tempelgatan.
Han är inte den enda. Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, som driver företaget Karis cykelcentral vid Köpmansgatan, är likaså jävig. Också fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist är i jävsposition, han är medlem i Andelsbankens förvaltningsråd.
– Det är ju litet intressant att både styrelsens och fullmäktiges ordförande är jäviga. Men inte är det något exceptionellt. Säkert finns det fler i fullmäktige som är det, säger Siggberg, själv andra vice ordförande i fullmäktige.
Ulf Heimberg (SDP) som är första vice ordförande är inte jävig, uppger han.
Innan planförslaget kommer till fullmäktige ska man på tjänstemannanivå se igenom anmärkningarna som inkommit.
– Det är sannolikt att det kommer ske ändringar i planen på grund av anmärkningar som inkommit. Enströms sido- och uthus kan slippa skyddsmärkningen, säger Store.

Föreslås skyddas

I förslaget till den nya detaljplanen som heter Karis centrum – Köpmansgatan föreslås 32 fastigheter få en skyddsmärkning.
Bland annat följande fastigheter är med på listan över SR-märkta objekt: Villa Haga, Fokushuset, Andelsbankens hus, Grabbegården, Karis sparbankshus, Betelkapellet, Köttkontrollen, Froms hus/Fixhuset, Enströms, Folkets hus, Chicago bad, Katarinaskolan, Gardbergs hus, Nordeahuset, Serendipity, en lekstuga som hör till Labyrintens daghem.
Bland arkitekterna bakom de skyddade objekten finns Hilding Ekelund, Lars Rejström, Erik Lindroos, samt byggmästare Artur Eklöv.

ANDRA LÄSER