Raseborg försummar laga vårdkoncept

VN har aktualiserat det senaste beslutet av regionförvaltningsverket (RFV) där det hårt kritiserar den tillämpning staden har byggt upp med call center-läkare eller distansläkare i telefon.

VN har även intervjuat stadens vårdledning både på nämndnivå och på tjänstemannanivå, som på ett förvånande sätt ringaktar RFV:s anmärkningar som det gör utifrån många lagparagrafer.
Staden låter förstå att RFV fått fel uppfattning om situationen och att vårdpersonalen inte ger korrekt beskrivning av hur den får handla i akuta situationer på de många vårdhemmen eller på resurserade serviceboenden. Man har mycket svårt att tro att en kunnig och engagerad vårdpersonal inte skulle ha uppfattat de instruktioner rätt som getts av staden.
Därtill har RFV haft tillgång till konkreta exempel som bestyrker vad vårdpersonalen berättat om de direktiv som staden utfärdat och som är skrämmande.
Vårdbristerna i Raseborg är ingen nyhet utan är många gånger dokumenterade och vi talar om synnerligen allvarliga ärenden då det gäller kommuninvånarnas grundlagsenliga rätt till bästa möjliga vård. Ett sådant vårdkoncept är inte uppbyggt i Raseborg som garanterar att denna förpliktelse förverkligas.
RFV har under årens lopp utfärdat många beslut om vårdförsummelser i olika avseenden och staden har inte åtgärdat dem. Det gäller även vårdutrymmenas tillstånd. För fem år sedan uppmanade RFV att Raseborg måste få dessa i direktivsenligt skick till utgången av 2015, men så har inte skett och ingen plan finns för att så skulle ske. Staden lovade då att det uppförs ett nybygge i Ekenäs med 60 platser i fyra moduler, men det har aldrig förverkligats. Då kraven är att rummen för en äldre i långvarigt resurserat serviceboende skall vara minst 15 kvadrat med hygienutrymme har Raseborg fortfarande vårdburar i bruk som är under hälften av den ytan. Och då man flyttade vårdavdelningen från rymliga utrymmen till trånga utrymmen begärde man ingen bedömning eller utvärdering av behörig vårdmyndighet utan började använda utrymmen som inte fyller gällande krav. Det framgår även i de många beslut som RFV utfärdat.
Enbart i år har RFV avgett tre beslut om de många och skrämmande vårdbristerna i Raseborg, nr 4 964, 4 965 och 5 999. Och många före det. Och RFV har även begärt stöd av Valvira som har ett nytt beslut färdigt, men då Raseborg krävt beslutet på svenska ges det till staden efter att översättning är gjord. Därtill är ett beslut på väg från förvaltningsdomstolen och nya ärenden är under behandling på RFV som bland annat berör ett psykiatriskt vårdhem i Ekenäs.
Man frågar sig hur allt detta kan vara möjligt. Det finns ingen motsvarighet bland andra kommuner som skulle ha förorsakat så många upprepade beslut av RFV om vårdbrister och som inte åtgärdar dem, som inte har ett fungerande vårdkoncept gällande flera vårdavseenden.
Politiskt är stadsfullmäktige den ansvariga och där skall de folkvalda arbeta till kommuninvånarnas bästa, men trots denna mängd av lagövervakande myndighetsbeslut reagerar inte de folkvalda utan låter allt fortgå utan att ingripa. Och till den nya social- och hälsovårdsnämnden utsågs tre tidigare ordförande för nämnden trots att de fullständigt misslyckats i sina tidigare uppdrag och visat att de inte fyllt de krav som ansvaret för kommuninvånarnas bästa innebär.
På tjänstemannanivå har enligt stadens förvaltning stadsdirektören ansvaret även för vårdförvaltningen. De tidigare innehavarna av den posten gjorde ingenting för att få någon ordning på det allvarliga läget med dessa ödesdigra försummelser som skadar de vårdbehövande. Nu har vi en ny stadsdirektör som förefaller ha en betydligt bättre kompetensgrad och därmed en högre etisk ansvarsnivå och vi får hoppas att han tar sig an detta omfattande ärende som kräver behövliga åtgärder.
RFV konstaterar att det gäller svårt multisjuka patienter som är beroende av institutionsvård och som behöver mycket bättre läkarvård och tätare läkarbesök än var tredje månad och tillgång till jourläkare dygnet runt. De patienter som är i hemsjukvård ges läkarbesök enligt avtalet med Doctagon en gång per år. Den ansvariga sjukskötaren för Mariahemmet ansåg även åt RFV att det behövs tätare läkarbesök. Sedan får vi se vad Valvira har att säga i sitt beslut om vårdtillgången.

Bo Holmberg

Karis