En framtidsfråga för regionen

Tidningen Västra Nyland har rapporterat om att Pohjolan Liikenne lägger ned sin trafik i regionen. Beslutet kom inte som någon överraskning. Både coronapandemin och de ökade kostnaderna för bussföretagen har gjort situationen svårare.

Kollektivtrafiken är en viktig sak för Ingå och för oss alla i Västnyland. Att kunna röra sig smidigt inom regionen och från och till huvudstadsregionen är väsentligt med tanke på regionens livskraft. Vi behöver därför ta utvecklingen inom kollektivtrafiken på största allvar.

I Ingå fattade vi för ca 1,5 år sedan ett strategiskt beslut om att i samråd med NTM-centralen upphandla busstrafik för att komplettera mängden bussturer. Vi noterade att den marknadsbaserade trafiken hade svårt att trygga fungerande förbindelser för Ingåborna och var tvungna att agera.

I dagsläget har vi under vardagar över tio direkta bussturer mellan Ingå och Kampen i Helsingfors. Det här nätverket har vi ytterligare kompletterat med matartrafik till Kyrkslätt och Mattby metrostation.

Ingås kollektivtrafik har utvecklats i en positiv riktning. Vi har skapat ett eget biljettsystem, Ingå-biljetten. Kommunen har satsat på kollektivtrafiken och det har gett resultat. Det syns också i flera positiva kommentarer som invånarna gav i samband med kommunens strategiarbete. Nu följer vi med läget och är redo att agera vid behov ifall Pohjolan Liikennes beslut påverkar kommunens trafik. Därtill fortsätter vi att utveckla vårt utbud av turer.

Kollektivtrafiken ska ses som en helhet och frågan behöver också lyftas upp till en regional diskussion. Det är viktigt att vi ser på frågan också från företagarnas perspektiv. Vi har flera bussföretag i regionen som har det kämpigt just nu. Att delta i upphandlingar är inte alltid enkelt. En aktiv dialog mellan kommunerna och företagen är därför viktig.

NTM-centralen och kommunerna förbereder en gemensam strategi för hur kollektivtrafiken ska ordnas nu då marknadssituationen förändrats. Det vi nu måste se till är att staten också i fortsättningen ger ekonomiska resurser för att stödja kommunerna då de ordnar kollektivtrafik. I slutändan är det här förstås en rikspolitisk fråga.

Tågtrafikens framtid är också intressant. För några veckor sedan gjorde Trafik- och kommunikationsministeriet ett beslut om den tågtrafik ministeriet köper av VR. Man fortsätter bland annat att köpa tågtrafiken mellan Hangö och Karis. Jag har varit i kontakt med ministeriets tjänstemän angående möjligheten att också ha direkta tåg mellan Helsingfors och Hangö då Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är färdig. Den respons jag fått från ministeriet har varit positiv och jag hoppas att regionen nu aktivt inleder en dialog med ministeriet i frågan.

Kollektivtrafiken kräver konstant aktiv bevakning av alla kommuner. Staten vill minska klimatutsläppen genom att främja kollektivtrafik, men kommunerna har svårt att uppnå de nationella målen. Det här är en helhet som måste ses över på nationell nivå.

Henrik Wickström

Vice ordförande, SFP

Kommunstyrelsens ordförande, Ingå

ANDRA LÄSER