Det kan bli dyrare att sälja tobak

Bild:

Sydspetsens miljöhälsonämnd vill inte höja avgifterna för att övervaka tobaksförsäljningen Hangö, Raseborg och Ingå.

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen, hade föreslagit att avgifterna höjs rejält från nuvarande 110 euro per försäljningsställe. Maximisumman är 500 euro.

Kuula motiverade i sin beredning höjningen med att tobakslagen har för avsikt att få tobaksrökningen helt att upphöra.

De flesta andra kommuner har valt att ta ut högre avgifter för övervakningen.

På förslag av Anita Westerholm (SFP) stödd av Erik Holmberg ändrades förslaget om maximipris enligt lagen till förslag om självkostnadspris. Beslutet kom till efter omröstning 6-1.

Förslaget går nu till stadsstyrelsen i Hangö.

Mer läsning