"Demokrati är bra och det kostar"

Raseborgs stadssekreterare Thomas Flemmich tycker att arvodena som beslutsfattarna får inte är något att vara avundsjuk på. Bild:

Det varierar en hel del hur stora arvoden förtroendevalda i Västnyland får då de deltar i kommunala möten. Också årsarvodena varierar, liksom kutymen för reseersättningar till och från mötena.

Av de västnyländska kommunerna Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt är det i den sistnämnda som arvodena för att delta i ett kommunalt organs möte är högst.

I Raseborg får man 95 euro för ett möte som ledamot i stadsfullmäktige och i av fullmäktige tillsatta utskott, i stadsstyrelsen och dess sektioner.

– Det gäller för ett normalt möte som är under tre timmar långt, säger stadssekreterare Thomas Flemmich.

Inget vara avundsjuk på

Samma arvode, 95 euro, gäller för tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen tillsatt, samt för styrelsens representanter i nämnder och direktioner samt revisionsnämnden.

För möten i övriga organ betalas 70 euro per möte. Medlem i äldreråd, ungdomsfullmäktige, veterandelegation, invandrarrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning får 40 euro per möte.

Arvodena är inget att vara avundsjuk på, konstaterar Thomas Flemmich.

– För det första går det inkomstskatt på arvodet. Därutöver betalar ledamöterna partiskatt på sitt arvode. Summan man till slut får är inte stor.

Motsvarar inte insatsen

Med tanke på hur mycket arbete som kan ligga bakom ett möte så motsvarar inte arvodet på något sätt arbetsinsatsen, säger Thomas Flemmich.

– Om man är medlem i fullmäktige och någon nämnd och ordentligt sätter sig in i bunten med material man får inför varje möte så har man nog enkelt sysselsättning som motsvarar en halvtidstjänst.

Han konstaterar att de förtroendevalda därtill har gruppmöten som de inte får ersättning för, samt att många lägger rätt mycket tid på telefonsamtal till såväl tjänstemän som politikerkolleger.

– Det är nog skäligt att de förtroendevalda får ersättning, liksom att de får kilometerersättning mellan hemmet och mötesplatsen.

I Raseborg får alla ledamöter kilometerersättning, undantaget om man bor på gångavstånd till mötesplatsen. Studerande ledamöter som kommer från studieorten till möten i Raseborg ersätts enligt buss- eller tågtariff, uppger Thomas Flemmich.

Årsarvodet för fullmäktiges ordförande är 2 300 euro, för styrelsens ordförande 4 600. Fullmäktiges första och andra vice ordförande får 1 150 per år, styrelsens vice ordföranden får 2 300 euro i årsarvode. De olika nämndordförandena får 1 700 euro i årsarvode, vice ordförandena 850 euro.

– Demokratin är bra och den kostar, har någon sagt, och så är det ju. Ännu har jag inte mött någon som ifrågasatt arvodena och kilometerersättningarna, säger Thomas Flemmich.

Engagemang kostar

– Jag skulle gärna slopa arvodena och få betalt för de faktiska kostnaderna i stället, konstaterar tekniska nämndens ordförande, fullmäktigeledamot Werner Orre (SFP).

Han räknade redan för några år sedan ut hur mycket hans lokalpolitiska engagemang kostade.

– Jag kom upp i 1 000 euro på en månad. Då slutade jag räkna.

Utgifterna härrör sig framför allt från förberedelser. Det är inte bara beredningstexter som ska gås igenom. Orre vill gärna se de platser som är föremål för behandling och det kräver att han åker till ort och ställe. Han vill också höra experter och diskutera igenom ärenden på förhand. Det är inte ovanligt med dagar då flera timmar går åt bara till telefonsamtal.

– Lokalpolitik är ansvarsfullt. Jag brinner för det och lägger ner tid och resurser på att göra ett bra jobb. Men jag har valt det själv och haft turen att få invånarnas stöd. Det förtroendet måste jag leva upp till. Därför är det inte så kul att se ledamöter öppna sina kuvert först på mötet.

Reseersättningar aktuell fråga

I Hangö har frågan om resersättningar till förtroendevalda varit högaktuell. Fullmäktigeledamot Theo Sjöblom (SFP) anhöll i februari om att staden skulle ersätta kostnaderna för resorna mellan Hangö och studieorten Åbo.

Kanslichef Lasse Tallqvist hade inför gårdagens stadsstyrelsemöte berett ärendet med förslaget att staden skulle ersätta Theo Sjöbloms resor.

– Tanken är att de verkliga resekostnaderna ersätts utifrån billigaste tåg- eller busstariff, alltså inte med personbil. Kostnader för flygbiljetter och taxiresor erläggs inte heller.

Hangö ersätter däremot ledamöter som bor litet mer perifert med kilometerersättning. Ersättningen utgår från taxan i det kommunala kollektivavtalet, det vill säga 0,42 cent per kilometer.

– I praktiken är det ledamöter som bor i Täktom och Lappvik som brukar anhålla om ersättning för resorna, säger Lasse Tallqvist.

Theo Sjöbloms fall kan bli prejudicerande, på ett positivt sätt.

– Det ger studerande förutsättningar och kan uppmuntra dem att delta i det kommunala beslutsfattandet.

På jumboplats

För ledamöter i Hangö stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt deras utskott och sektioner betalas ett arvode på 60 euro per möte. Sjundeå betalar samma summa och hamnar på delad jumboplats med Hangö.

För ledamöter i nämnder, direktioner, deras sektioner, kommittéer och övriga organ som stadsstyrelsen tillsatt betalar Hangö 42 euro per möte.

Om ett möte tar över tre timmar höjs grundarvodena med 50 procent för varje påbörjad timme, det systemet har även Raseborg och Ingå.

De förtroendevalda eller arbetstagare som verkar som ordförande, föredragande eller sekreterare i ett organ får ett timarvode som är förhöjt med 50 procent.

Utöver detta betalas fullmäktiges ordförande ett årsarvode på 900 euro, vice ordförande får 500 euro.

Stadsstyrelsens ordförande får 1 800 euro per år och vice ordförande 900 euro.

Är man ordförande i en nämnd eller annat organ som fullmäktige tillsatt får man ett årsarvode på 900 euro.

Sjundeå

Sjundeå kommun ersätter de förtroendevalda i fullmäktige och styrelsen med 60 euro per sammanträde. Ledamöter i nämnder, utskott, sektioner, kommittéer och övriga organ får 50 euro per sammanträde.

Ordförande i Sjundeås kommunfullmäktige får ett årsarvode på 2 250 euro, styrelseordförande får 2 750. Ordförandena i merparten av nämnderna får 1 250 euro i årsarvode.

Revisionsnämndens ordförande får mindre, eller 1 050 euro och ordförande i bildningsnämndens svenska och finska sektioner 550 euro per år. Också ordförande i grundtrygghetsnämndens sektion för individärenden får 550 euro.

För de förtroendevaldas resor till och från sammanträdena erläggs ersättning för resekostnader i enlighet med det kommunala kollektivavtalet.

Egen dator och telefon

I Kyrkslätt betalas 150 euro per möte till ledamöter och ersättare samt personer med närvaro- och yttranderätt som deltar i fullmäktiges och dess utskotts möten, i kommunstyrelsens och dess sektioners möten. Det är 90 euro mer än i Sjundeå och Hangö.

120 euro per sammanträde betalas för dem som deltar i av kommunstyrelsen tillsatta tillfälliga direktioner och arbetsgrupper, regionala organ och revisionsnämnden.

För ett möte i övriga kommunala organ betalas en ersättning på 100 euro, för deltagande i ungdomsfullmäktiges, handikapprådets och äldrerådets möten betalas 60 euro.

Värt att notera är att Kyrkslätt har inkluderat ersättning för användning av egen dator och telefon i sammanträdesarvodena.

– Vi har höjt de förtroendevaldas arvoden uttryckligen av den orsaken, för att de använder egen dator och telefon, säger Kyrkslätts förvaltningsdirektör Anu Karkinen.

Även högsta årsarvodena

I Kyrkslätt är också årsarvodena till fullmäktiges och styrelsens ordförande högst i regionen. Kyrkslätts fullmäktigeordförande får 4 000 euro per år medan kollegan i styrelsen får 5 000 euro. Ledamöterna i styrelsen får ett årsarvode på 1 200 euro.

Revisionsnämndens ordförande ersätts med 1 500 euro per år, medlem i revisionsnämnden får 1 000 euro. Ordförandena i de andra nämnderna erhåller 1 500 euro om året, ordförande för en sektion samt för vattenverksdirektionen får 1 000 euro per år.

70 euro per fullmäktigemöte

I Ingå får ledamöterna i fullmäktige, styrelsen och revisionsnämnden 70 euro per möte, för möten i övriga kommunala organ betalas 55 euro per möte.

Årsarvodet som Ingåfullmäktiges ordförande får är 2 100 euro, styrelseordförande får 2 500 euro. Nämndordförandena i Ingå ersätts med 700 euro per år. Samma summa får styrelsens ledamöter samt fullmäktiges vice ordförande.

Alla fem kommuners detaljerade arvodesstadgor finns på den egna webbplatsen, vanligen under en flik som heter beslutsfattande och därifrån vidare till fliken stadgar och instruktioner (eller liknande).

Årsarvode till fullmäktiges ordförande

Hangö 900 euro

Raseborg 2300 euro

Ingå 2100 euro

Sjundeå 2250 euro

Kyrkslätt 4000 euro

Årsarvode till styrelsens ordförande

Hangö 1800 euro

Raseborg 4600 euro

Ingå 2500 euro

Sjundeå 2750 euro

Kyrkslätt 5000 euro

Arvode per fullmäktigemöte

Hangö 60 euro

Raseborg 95 euro

Ingå 70 euro

Sjundeå 60 euro

Kyrkslätt 150 euro

Ordförandena i respektive kommun

Hangö

stadsfullmäktige: Jouko Kavander (SDP)

stadsstyrelsen: Sture Söderholm (SFP)

Raseborg

stadsfullmäktige: Thomas Blomqvist (SFP)

stadsstyrelsen: Anders Walls (SFP)

Ingå

kommunfullmäktige: Robert Lemström (SFP)

kommunstyrelsen: Henrik Wickström (SFP)

Sjundeå

kommunfullmäktige: Heikki Kaisla (Saml)

kommunstyrelsen: Merja Laaksonen (SFP)

Kyrkslätt

kommunfullmäktige: Anders Adlercreutz (SFP)

kommunstyrelsen: Timo Haapaniemi (Saml)

Mer läsning