Föräldrar är oroade över dålig inomhusluft

Symtom. Trots ständiga renoveringar fortsätter problemen i Hagapark skola. En del föräldrar och anställda misstänker mögel, och utlyser krafttag för att åtgärda situationen.

Finn fem fel. Hagaparkskolan har ända sedan den byggdes genomgått otaliga renoveringar.
En sockerkub inbäddad i frodig grönska. Utifrån betraktat ger Hagaparkskolan i Hangö ett idylliskt intryck. Den vita tegelbyggnaden, som hyser Hankoniemen yläaste ja lukio och Musikinstitutet Raseborg är en arkitektonisk korsning mellan funkis och brytningen mellan sjuttio- och åttiotal.
Men skenet bedrar. Olika delar av byggnaden har rivits i omgångar och det platta taket tenderar att förvandlas till en simbassäng vid riklig nederbörd.

Nya problem uppdagas ständigt

I själva verket har Hagaparkskolan ända sedan den byggdes i början av 1980-talet varit som en sjuhövad hydra. Varje gång ett problem åtgärdas dyker det upp många fler. Problemen har påtalats och även lappats till.
Tisdagen den 10 maj ordnades ett möte, där föräldrar till skolans elever gavs möjlighet att ställa frågor till och diskutera med stadens och skolans representanter. Även om tillställningen var öppen för allmänheten, hade bara en handfull föräldrar och några politiker samlats i auditoriet. De som var på plats gav dock inte de svarande någon enkel match.

Lång process

Tatu Keinänen från företaget Sisäilmari Oy som leder undersökningarna redogjorde för vilka resultat provtagningarna gett. Han hann inte halvvägs i sin redogörelse innan Anita Lehtinen från åhörarplats ville veta om man har hittat mögel eller inte i skolans utrymmen.
Keinänen bekräftade att mögelsporer hittats i slöjdsalen och att fuktnivån på sina ställen är för hög. Han poängterade dock att olika problem kräver olika undersökningar och även olika åtgärder. Därför måste man gå metodiskt tillväga i kartläggningen.
Som svar på frågan varför inget görs för att åtgärda problemen, svarade chefen för intern service, Bengt Lindholm, att man måste veta hurdana problem det är fråga om innan de åtgärdas. Han sade att det ibland är mycket svårt att veta vad problem beror på. Ibland kan exakt samma konstruktioner i olika byggnader bete sig olika.

Svårt att bevisa

Enligt de svar som proverna hittills gett kan inomhusluften inte klassas som så hälsovådlig att skolan måste stänga eller undervisningen flytta till annan plats. Inte heller de protokoll som arbetshälsovården eller Sydspetsens miljöhälsa sammanställt kräver några mer radikala åtgärder.
Svaret irriterade några åhörare som undrade om inte symtom som pekar på allergi och astma är orsak nog att fundera på alternativ lösning. Samtidigt konstaterades att det kan vara svårt att påvisa att symtom hos enskilda personer har direkt samband med den dåliga inomhusluften.
– Jag har själv varit elev här på 1990-talet, och då upplevde kopplade jag inte samman saker som trötthet och andra saker med inomhusluften i skolan. Men nu då jag efter flera år i tjänst fått olika symtom, undrar jag om de inte fanns redan då, funderade bildkonstlärare Inkeri Konttinen.
Hon efterlyste också att skolan skulle ha en egen gårdskarl som verkligen tog ansvar för fastigheten och såg till att problem åtgärdades, antingen genast eller genom att föra informationen vidare till högre ort. Som det är nu, verkar det inte som om någon bär helhetsansvaret för att saker åtgärdas.

Känner uppgivenhet

Teija Turpeinen och Emma Karvinen har båda barn som uppvisat olika slags symtom efter att ha börjat i högstadiet.
– Snuva, hosta, trötthet, håglöshet, blödningar i munnen och irriterade ögon, räknar föräldrarna upp.
Turpeinen säger att i början tenderade symtom att försvinna under helgen. Men ju längre terminen lidit, desto segare har de hängt kvar.
– I fjol hade vår dotter långt över 100 frånvarotimmar på ett år. Och det handlar inte om att hon är i tonåren och hellre vill stanna hemma och hänga framför datorn. Det är jag som i egenskap av förälder inte kan inte låta henne gå till skolan om miljön gör henne sjuk, säger Turpeinen.
Karvinen säger också att hon i dag är mer uppgiven än arg.
– Det är ju hopplöst att hålla på och renovera när problemen bara fortsätter.

Inga planer på nybygge

Enligt Anita Lehtinen står en ny skola högst upp på många föräldrars önskelista. Bildningschef Karl-Erik Gustafsson säger dock att han inte är medveten om att den här saken skulle vara aktuell.
– Syftet med det här mötet var att sakligt informera föräldrarna om vilka åtgärder som gjort för att förbättra inomhusluften. Det är därför vi kallat in Tatu Keinänen och andra som varit inkopplade i processen. Men någon ny byggnad har det inte varit tal om. Sisäilmaris undersökningar visar att miljön i skolan till största delen är frisk.

Gör vad vi kan

Skolans rektor Veli-Jukka Rousu sade efter mötet att diskussionen förts i konstruktiv anda. Läget är problematiskt, men från skolans sida gör man vad man kan för att råda bot på problemen.
– Vi har stängt klassen där en vägg skall repareras, salen för tekniska arbeten likaså. Undervisningen har tryggats genom interna arrangemang. Slöjdundervisningen sker för tillfället i svenska skolans utrymmen. Det är klart det vållar vissa praktiska problem att möblera om, men samarbetet har fungerat bra.
Utöver det följer man med resultaten från Sisäilmaris undersökningar och tar ställning till åtgärder med bildningssektorn och intern service. I sommar kommer de värsta problemen att åtgärdas genom renovering.

Hagapark skola

Under 2015–2016 har olika prover gjorts för att finna orsaken till den dåliga inomhusluften.
Allergener som mögel- och svampsporer kan ge fysiska reaktioner hos människor. De frodas i fuktiga förhållanden.
Hög fukthalt och mögelsporer på vissa ställen har kunnat påvisas.
I sommar de delar av skolan där man hittat problem att renoveras.
ANDRA LÄSER