Västra Nylands räddningsverk i det kommande landskapet

Vi har välfärdsval den 23 januari 2022. Många undrar vad valet går ut på. Här är en synpunkt som jag anser att man glömt på tal om vårdreformen.

En del av välfärdspersonalen och en stor del av budgetmedlen förs över från kommunernas budget till landskapets. Välfärdsområdets budget är cirka 1,56 miljarder euro, varav räddningsväsendets andel är cirka 50 miljoner euro.
När det gäller räddningsväsendet, är reformens främsta syfte att etablera styrmekanismer som gör det möjligt att åstadkomma ett nationellt harmoniserat agerande. Välfärdsområden får till en början sin finansiering av staten. Den är omfattande och det valda fullmäktige kommer att besluta bland annat om pengarnas fördelning mellan social- och hälsovården och räddningsväsendet. Den beräknade finansieringen av räddningsväsendet baserar sig på antalet invånare, befolkningstäthet och risker.
Västra Nylands räddningsverk ansvarar för brand- och räddningsinsatserna med hjälp av frivilliga enheterna i området. Det ansvarar för största delen av akutvården. Under år 2020 skötte de 22 förstahjälpsenheterna cirka 42 000 larm. Räddningsverkets permanenta enheter tog emot i genomsnitt var 67:e minut ett räddningsuppdrag och var 13:e minut ett förstahjälpsuppdrag. Mycket mer än så tål inte systemet, men antalet alarm verkar stiga kraftigt redan i år. Hamnar till exempel en ambulans med sin patient den hämtat från landskapets yttre kanter till Helsingfors, kan området bli länge tomt. Om något sker under den tiden bilen är borta kommer kanske den följande patientens ambulans inte lika fort fram från den plats den jourar.
Det är inte en självklarhet att räddningsverket utför akutvården eller ambulanstjänsten i landskapet, eftersom det inte är antecknat som dess lagstadgade uppgift. Dessa kan även skötas av helt utomstående företag. Räddningsverket anställer och upprätthåller en mycket motiverad och kunnig personal och framför allt ser den till att arbetet håller jämn och god kvalitet. Det är mycket viktigt att räddningsverket fortsätter ansvara för servicen i landskapet och att verksamheten garanteras tillräcklig finansiering. Vi röstar för en stark finansiering för räddningsverket.
Smärtpunkterna inom räddningsväsende i välfärdsområdet är: 1. att det råder en stor brist på utbildade brandmän, i synnerhet på de svensktalande, 2. att de årliga välfärdsutgifterna växer mycket snabbare än räddningsutgifterna och att pengar för räddningsväsendet ”flyttas över” till hälsosidan, 3. att byggnads- och renoveringsprogrammet för räddningsverkets brandstationer inte genomförs, vilket kunde äventyra hela stationsnätet och välfärdsområdets servicekapacitet och 4. att den snabba övergången till välfärdsområdet förorsakar stora problem för ICT-systemen.
En olycka eller sjukdom kan drabba oss när och var som helst. Räddningsverkets tjänster är till för alla, men är inte en självklarhet. För oss är det viktigt att om något händer så finns det kompetent räddningspersonal som tar hand oss.

Roger Weintraub

kriminalpolis

ANDRA LÄSER