Åarna och bäckarna i Västnyland får en kvarts miljon

Karisån och Sjundeå å ska få tillbaka sina naturliga forsar och på sikt även ett rikare djur- och växtliv. Det här är målet med ännu ett nytt projekt som fått finansiering.

Genom att återställa vattendragen till deras naturliga tillstånd vill Luvy skapa gynnsamma förhållanden för djurlivet och växtligheten.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
04.07.2022 10:30 UPPDATERAD 05.07.2022 08:16
Projektet Luuvirsu får 277 000 euro av Nylands NTM-central för att restaurera åarna och bäckarna i Västnyland. Projektet, som koordineras av Västra Nylands vatten och miljö (Luvy), har som mål att säkra naturens mångfald genom att förhindra att vattendragen stockas igen.
Speciellt i fokus är Karisån och Sjundeå å. Vattendragens ekologiska tillstånd har försämrats av markanvändningen i området kring vattendragen och av en förändrad vattencirkulation. Fårorna har rensats och rätats ut, vilket drabbar både djuren och växtligheten vid vattendragen.
Lösningen är att bygga om små dammar till naturliga forsar, återföra stenar och grus i fåran och anlägga erosionsskydd vid fårorna. I åtgärderna ingår också att placera ut trämaterial för att göra organismsamhällena mer mångsidiga.

Också jord- och skogsbrukare beaktas

– Med hjälp av restaureringar av de rinnande vattnen kan man återställa fårans egenskaper så att den närmar sig ett naturligt tillstånd. Samtidigt förbättrar man levnadsmiljöerna för de arter som är beroende av rinnande vatten, säger projektchef Juha-Pekka Vähä vid Luvy i ett pressmeddelande.
Vid planeringen av restaureringsåtgärderna beaktar Luvy också jord- och skogsbrukets behov. En målsättning med projektet är att sprida och förankra kunskap om rinnande vatten hos tillrinningsområdets aktörer.
Luuvirsu-projektets totala budget är 554 000 euro under åren 2022–2024. Projektet fortsätter med det vattendragsrestaureringsarbete som de separata projekten för Hiidenvesi och Sjundeå å har gjort. De här projekten upphör i år.