Insändare: Tillgängligheten är en rättighet

14.02.2023 21:08 UPPDATERAD 15.02.2023 10:09
Ämnet kring tillgänglighet har diskuterats på Yles sidor och Västra Nyland. Det är bra att ta upp ämnet för att påminna oss om svårigheter i vardagen som drabbar många personer med funktionsvariationer.
Funktionshinderpolitiken utgår från att personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra människor till att de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna tillgodoses. Bestämmelser som garanterar alla medborgare samma grundläggande rättigheter och likvärdighet har intagits i Finlands grundlag.
Globalt främjas rättigheterna för personer med funktionsnedsättning av FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Finland har i egenskap av medlemsstat i FN och EU förbundit sig att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning full uppfyllelse av samtliga mänskliga rättigheter liksom grundläggande friheter och rättigheter.Finland undertecknade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2007 och ratificerade den 2016
Hangö stads tillgänglighetsstrategi påbörjades 2022.
Det här är viktigt redan i planläggnings- och gatuplaneringsskedet, se till att tillräckligt stora områdesreserveringar kan göras. Tillgängliga och trygga rutter är till nytta för alla som rör sig i staden och förbättrar jämställdheten i rörelsemiljön,
Handikapprådets uppgifter är bland annat att verka i syfte att åstadkomma likvärdiga möjligheter för handikappade att tillgodogöra sig samhällets tjänster och aktiviteter samt fungera som rådgivande sakkunnigorgan i ärenden som berör handikappade. Rådet tar del och ger information, deltar i detaljplanering, stadsplanering med mera.
Det är alltså inte att skriva ner vackra ord på ett papper eller göra en strategi utan förverkligande. Man bör alltså göra något i praktiken. Evenemang som ordnas, även kortvariga säsongbetonande utställningar ( t.ex. jul) bör anpassas så att alla kan delta. Restauranger, cafeér ska vara tillgängliga för alla . Inte att glömma offentliga instanser, skolor, daghem.
Sign. Funktionshindrads skrivelse i VN 10.2. beskriver det mesta.
En trygg vardag och tillgänglighet och att vara delaktig bör höra till allas grundrättigheter oavsett ålder eller funktionsvariation.
.
.
Helena Lesch-Saarinen, SFP, Hangö

ANDRA LÄSER