Viktigt att ingripa i tid

I Hangö tar man det förebyggande arbetet mot droger bland unga på allvar. Förutom besök i skolorna, informationskvällar och utbildning för stadens personal, grundar frivilliga nu en förening för vuxna som vill stödja arbetet i vardagen.

Frivillga med. Heidi Holm och Sisko Kilpeläinen säger att alla vuxna har ett ansvar för ungas välbefinnande.
Det används rätt mycket alkohol och droger i Hangö just nu, ofta i berusningssyfte. Det konstaterar en grupp från staden och tredje sektorn, som nu sluter upp för att få rätsida på problemen.
Emmi Koljonen, sjuksötare på mental- och missbrukarvårdsenheten och barn- och ungdomsmottagningen, säger att personalen har en ganska bra uppfattning om läget i Hangö.
– Riktigt hur mycket droger det förekommer har vi inga direkta siffror på. Däremot har vi erfarenhet att tidigt identifiera tecken som tyder på missbruk. Vår uppgift är att ingripa så tidigt som möjligt i förebyggande syfte. Vi informerar de unga, skolor och föräldrar om följderna av missbruk och samarbetar med olika myndigheter och instanser.
Taija Selin, enhetsledare på ungdomsverkstaden Via och kontaktperson för unga i Hangö, konstaterar att det går mode också i användningen av droger:
– Tidigare drack man kanske mer alkohol, nu förefaller det vara cannabis som det är lätt att få tag på.
Blandmissbruk av alkohol och mediciner förekommer också, vilket har lett till en del farliga situationer med ilfärder till sjukhus och magpumpning som följd.
Den allt mera liberala attityden till droger bland unga oroar Koljonen och Selin mest:
– Det verkar också som man provar droger i allt yngre år, ofta på ett sätt som kan leda till farliga situationer, säger Selin.

Vuxnas närvaro viktig

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att idka förebyggande verksamhet. I Hangö har man redan i många års tid gått in för ett aktivt grepp, där man besöker skolor, rör sig bland unga på fältet och på olika vis försöker ingripa innan ett allvarligt missbruk hinner uppstå.
Men man tar gärna emot hjälp utifrån. Ännu på 1990-talet höll föreningen Walkers ett ungdomskafé för unga. De senaste åren är det främst staden som skött den uppsökande verksamheten i egen regi, men nu bildas en ny förening för frivilliga som vill hjälpa unga.
Sisko Kilpeläinen är kontaktperson för föräldraföreningen, vars motto är att det krävs en by för att fostra ett barn:
– Vi har fått en enorm respons på våra planer, vilket tyder på ett skriande behov.
En av föreningens viktigaste uppgifter är att vara där ungdomarna rör sig. Man kommer att patrullera i staden nattetid under veckoslut och finnas till hands för de unga.
– Redan det att det finns vuxna i närheten, skapar en känsla av trygghet för ungdomarna. Vi ingriper om det behövs men mest finns vi där som ett stöd, säger Kilpeläinen.
– Just nu söker vi fler frivilliga som vill ställa upp och patrullera eller jobba i kaféet. Ännu har vi inte hittat en lokal, men vi tittar på olika alternativ och tanken är att samarbeta med det planerade kulturkaféet.

Droger leder alltid till problem

Drogernas avigsidor är många. I synnerhet för unga personer, vars fysik ännu inte är fullt utvecklad, är det speciellt riskfyllt att berusa sig. Kognitivt inverkar alkohol och droger menligt på koncentrationsförmågan och tar sig uttryck till inlärningssvårigheter. Utvecklas det till ett missbruk, följer sociala problem, som brottslighet och marginalisering. Dessutom är det en påfrestning för den psykiska hälsan:
– Det är vetenskapligt belagt, att en av de största orsakerna till depression är alkohol eller droger. I ju yngre ålder man börjar, desto större risk löper man att bli beroende och utsättas för fysiska och psykiska skador, säger Emmi Koljonen.

Alla behövs för att hjälpa

Heidi Holm är anställd inom småbarnspedagogiken, men för tillfället tjänstledig för att utbilda sig inom missbrukarvård.
Även om det inte finns någon formel för vem som kan utveckla ett beroende, löper unga från familjer där det finns ett missbruk en klart större risk:
– Föräldrarna och deras inställning till droger är oerhört viktig för barnens utveckling. Jag ser i mitt arbete inom barnomsorgen hur dåligt barnen mår i familjer med missbrukarproblem. Men trots att barnen har det tufft, är föräldrarna trots allt deras viktigaste förebilder. Därför är det så viktigt att stödja familjer där det förekommer missbruk.
Gruppen poängterar också att det är viktigt att alla vuxna tar sitt ansvar och försöker hjälpa unga som hamnat snett.
– Det är inte att lägga sig i, utan ett tecken om att man bryr sig om, säger Kilpeläinen.
I det vuxenansvaret ingår att inte köpa alkohol och droger åt underåriga. Det är inte bara olämpligt, utan olagligt. Trots det, verkar det relativt lätt att komma över substanser i Hangö. Gruppen säger att det dels finns vuxna som säljer droger för att bekosta sitt eget missbruk, dels unga som hittar ett sätt att så att säga tjäna pengar. Enligt uppgift säljs droger på flera ställen, till och med öppet vid skolor och utanför butiker.
Emmi Koljonen, som skrivit sitt examensarbete om drogers förekomst och det förebyggande arbetet i Hangö, gjorde en webbenkät kring dagsläget som grund för sin undersökning. I den framkom att många upplevde situationen som kritisk och det fanns en stark önskan bland de svarande om konkreta åtgärder:
– En del svarade ungefär att lägg undersökningen åt sidan och gå ut på gatorna och gör något, säger hon.

Mot droger

På ungdomsverkstaden Via träffar vi Cissi Bergström och Tommi Lähdeniemi. Båda är av den åsikten att droger är något man skall hålla sig undan.
– Jag kan inte säga att jag känner någon som skulle använda droger. Men jag har förstått att det är många som gör det, och att droger är ganska lätta att få tag på, säger Bergström.
Lähdeniemi studerar själv till närvårdare med inriktning på psykisk hälsa:
– Jag tycker det är ett viktigt område och vill gärna hjälpa unga som har problem i mitt jobb, säger han.
ANDRA LÄSER