Hamnflöde skapar behov på land

Långtradartrafiken genom Hangö upplevs som ett problem av många. Och problemet blir inte direkt mindre i och med att det går allt bättre för hamnen.

Rondellen på Korsmansgatan slussar långtradare in till och ut från hamnen. Många upplever dock den tilltagande trailertrafiken i centrum av Hangö som ett problem.

Finnlines satsning på Hangö kommer antagligen att ha positiva följder för de lokala transportfirmorna.

– Det kommer säkert att synas på något vis. Men det beror på i vilken mån våra affärsbekanta kommer att använda rutten, säger Peter Wickman på Wickman Transport i Hangö.

– Våra kunder använder sig också av andra hamnar. Men Hangö hamn är A och O för oss. Det är den som ger oss vårt levebröd.

Den förutspådda ökningen i långtradartrafik medför ett allt högre tryck på nuvarande infrastruktur. Inne i Hangö är Korsmansgatan ett allt större problem, enligt Wickman.

– Banförvaltningen och staden borde engagera sig i byggandet av en underfart innan det går riktigt illa. Det räcker inte med att sänka hastigheterna och satsa på underhållet – det krävs större förändringar. Att använda bangården är inte så värst realistiskt på kort sikt.

Wickman säger att Korsmansgatan är speciellt farlig vintertid.

– Trailers som kommer från fartygen är ofta nedisade. Chaufförerna avlägsnar den is de kan men det blir ofta is kvar. Vid inbromsningar och väjningar kan stora isbitar slungas mot förbipasserande. Hamnen borde ta sitt ansvar också utanför hamnporten.

Wickman säger att allt fler långtradare färdas längs med riksväg 25 mot Lojo och att den trenden stärks med stora logistikcentraler som flyttas österut. Då väljer ännu färre chaufförer kustvägen.

– Vägavsnittet Svartå-Virkby är en tickande bomb. Man har gallrat skog och det förbättrar synligheten för en tid. Där fraktas mycket farligt gods och en olycka skulle ha katastrofala följder för de närliggande vattendragen. Det här avsnittet av 25:an är inte dränerat såsom till exempel Hangövägen. Beläggningen är också dålig men det är dragningen av vägen som är det största problemet.

Nuläget är nog

Johan Wikström, ordförande i hamnbolagets styrelse, säger att Finnlines beslut är väldigt glädjande och påverkar hela regionen positivt.

– Finnlines beslut visar att Hangö kan erbjuda ett helhetsekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ med god, snabb och flexibel service. Hangö drar dessutom nytta av sitt geografiska läge som landets port mot Europa.

Räcker hamnens kapacitet till för den här stora ökningen?

– Kapaciteten räcker, men det är klart att den utvidgning som nu görs av Västra hamnen kommer väldigt lägligt. De nya områdena avlastar de befintliga områdena och kommer även att medföra att varuflödet kan styras effektivare. Det gagnar i sin tur alla som verkar i hamnen.

Wikström medger att den ökade trafiken skapar ett tryck på stadens infrastruktur men anser att hamnen drar sitt strå till stacken, åtminstone för stunden.

– Hamnen deltar redan i dag direkt i kostnaderna för Korsmansgatans underhåll. Jag ser inte att den nu förestående ökningen skulle föranleda någon ändring på den punkten.

Planer finns, pengar skadas

Enligt Sabina Lindström på Kommunikationsministeriet finns det ganska långtgående planer för fortsatta förbättringar av riksväg 25, men anslagen fattas.

– NTM-centralens sakkunniga representant uppgav att man noga följer med utvecklingen i Hangö hamn och att saken diskuteras regelbudet med bland annat hamnens ledning.

Ett arbete som pågår är byggandet av en planskild korsning vid Tynnismalmen i Lojo. Under de tre senaste åren har 200 körfältskilometer av riksväg 25 fått ny beläggning och på pappret borde vägens beläggning vara i bra skick.

Som en del av reparationsskuldsprogrammet har man åtgärdat tvärgående ojämnheter och förbättrat beläggningen på avsnitten Dragsvik-Broby och Svartå-Vabby. För övriga åtgärder finns det inte finansiering just nu.

Planeringssituationen ser ut som så, att det för hela riksväg 25 har gjorts en utvecklingsutredning redan 2011.

Den innehåller en väg- och byggnadsplan för mitträcken och omkörningsfiler på avsnittet Mjölbolsta-Svartå och en vägplan för motsvarande åtgärder på sträckan Ekenäs-Karis. Planeringsberedskapen för dessa är bra.

Som lokala spetsprojekt nämns fler planskilda korsningar till Tynnismalmen. Övriga projekt landar främst i Nummela och Vichtis.

Spetsprojekt som förverkligats är bland annat underfarten vid Manngård, trafikljusen i Österby, infartsparkeringen i Muijala och grundvattensskyddet på Lojoåsen.

Inga löften

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen från Samlingspartiet besökte Lojo och Raseborg i onsdags. Utan att ens besöka Hangö hamn blev han varse om dess betydelse för regionen.

– Pappersbruket Sappi i Gerknäs använder Hangö som huvudhamn. För dem skulle det vara viktigt att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Hamnens volym har fördubblats sedan 2009 och det börjar vara nödvändigt med förbättringar av infrastrukturen. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan ser ut att vara det viktigaste projektet för regionen. Just nu utgör detta en flaskhals.

– Tillsvidare finns ingen finansiering så vi får se när vi kan starta det projektet.

ANDRA LÄSER