Svåra cancerfall kräver mera forskning

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i Finland. Cancerforskningen har gjort enorma framsteg och förbättrat prognoserna för cancersjuka märkbart.

År 2015 fick 5 161 kvinnor i Finland bröstcancer. Största delen av dem var över 60 år. Samma år dog 841 kvinnor och 7 män av bröstcancer. Allt fler tillfrisknar också från bröstcancer eller lever allt längre med den. Insamlingen Rosa bandet vill påminna om de framsteg som gjorts inom forskningen.

Svårskötta bröstcancerfall är fortfarande en utmaning för forskningen. Mellan tjugo och trettio procent av bröstcancerfallen blir kroniska, alltså går inte att bota med de metoder som nu finns. Alltså behövs forskning fortsättningsvis.

– Cancern kan redan ha spritt sig på ett stort område, till exempel i skelettet, eller så kan den lokalt ha spritt sig till bröstkorgen eller armhålan och vållar svåra symtom. De vårdformer som då behövs är ofta krävande och förutsätter att kombinationen av vårdformer planeras individuellt, säger Cancerorganisationernas överläkare Liisa Pylkkänen.

– Bröstcancerns biologiska egenskaper kan också vara aggressiva. Då krävs det också väldigt effektiv och tung vård. Den här sortens sjukdom har också ofta en högre återfallsrisk.

Återfall kan inte botas

Bröstcancer som sprider sig är fortfarande en stor utmaning för vården men många patienter kan leva ett gott liv med sjukdomen i många år. Forskningen känner fortfarande rätt dåligt till de mekanismer som bidrar till att sjukdomen sprider sig, och man har ännu inte kunnat utveckla mediciner som hindrar att bröstcancern sprids.

– Vårt mål är att förstå de mekanismer som gör att cancerceller sprids på molekylnivå och den vägen hitta nya områden där mediciner kunde utvecklas. Forskningsdata är det enda sättet att i framtiden kunna hindra att cancern sprider sig, säger akademiprofessor Johanna Ivaska vid Åbo universitet.

Hennes forskningsgrupp fick ett stort Rosa bandet-stipendium i november.

– Stipendiet har stor betydelse. Cancerforskning i laboratorium är mycket dyrt. Utan tillräcklig finansiering kan vi inte föra framåt lovande nya rön för att hindra att bröstcancer sprider sig. I en tid då offentlig forskningsfinansiering konstant skärs ner accentueras betydelsen av privat forskningsfinansiering än mer.

Kamratstöd behövs

– Återfall av sjukdomen är en stor besvikelse för patienterna och deras närmaste, säger Taina Häkkinen som är ansvarig vårdare vid Cancerorganisationernas rådgivning.

– Att förstå situationen och få sinnet i balans kräver tid, mycket stöd, och att se saken ur många synvinklar. Det är svårt för patienter att genast förstå om deras bröstcancer är svårskött på grund av biologiska egenskaper, för att den är utspridd eller för att patientens allmänkondition är dålig.

Utöver forskningsstipendier riktas en del av de insamlade medlen varje år till kamratstöd och rådgivning för dem som insjuknat och deras närmaste. Cancerorganisationerna har kring 50 rådgivningsskötare i Finland. De svarar på frågor av cancerpatienter och deras närstående, hör dem och finns tillhands vid träffar.

Den riksomfattande rådgivningen kan nås per telefon, e-post eller chatt. Eftersom mängden cancerpatienter ökar kan de insamlade medlen trygga servicens tillräcklighet.

ANDRA LÄSER