Cyklister och fotgängare ska få det bättre

Utveckling. Hangö vill satsa på både cykelleder och trottoarer. Potentialen är stor i en småstad, men mycket kan göras för att förbättra både inställning och infrastruktur. Bild: Johanna Lindholm

Hangös åtgärdsplan för att gynna cyklister och fotgängare har uppdaterats. Planerna för de närmaste åren är stora.

Bättre gatubelysning, nya motionsleder, stationer för elcyklar, bättre sandning och trevligare miljöer för fotgängare. Hangö lägger ribban högt i sin uppdaterade åtgärdsplan för att gynna gång och cykling i staden.

Jukka Takala, tekniska verkets chef, tycker planen är viktig, både att följa upp och att bygga vidare på.

– Den ger goda ramar och direktiv för vad vi borde förbättra och utveckla. Genom planen kan vi också få ett mer systematiskt sätt att jobba.

Förra fullmäktige godkände planen på sitt sista möte i maj. Nu ska staden ta itu med de uppdaterade åtgärderna.

På god väg

Den första åtgärdsplanen gjordes upp 2012, utifrån en fullmäktigemotion som lämnats in året innan. Målet var redan från början att sammanföra hur man ska arbeta med både attityder och konkreta infrastrukturprojekt, för att uppmuntra och stödja gång och cykling i Hangö. Redan då ställde man som mål att följa upp och uppdatera planen vart fjärde år.

Den första uppföljningsperioden går ut i juni och staden har därför nu granskat vad man lyckats med de senaste fyra åren och vad som ännu måste göras. Takala listar flera viktiga infrastrukturprojekt som staden lyckats genomföra.

– Nya gång- och cykelleder har byggts bland annat på Täktomvägen och Tegelbruksvägen, och existerande har förbättrats på bland annat Hamngatan och Kapellhamnsvägen.

Takala påpekar att projekten ändå begränsas av resurserna, men också att man följer planen enligt bästa förmåga.

Trafiken över järnvägen i fokus

Två av de största projekten i både den gamla och uppdaterade åtgärdsplanen är de två övergångar som finns över järnvägen för cyklister och fotgängare i innerstaden.

Åtgärder för att öka säkerheten vid dem önskades redan i planen för fyra år sedan. Nu har staden lyckats köra i gång det ena projektet, underfarten vid Korsmansgatan och Kadermogatan.

Förutom det ska staden utreda ifall lederna för gång- och cykeltrafiken på viadukten, som ägs av staten och Trafikverket, kan förbättras. Sedan förr finns en tanke om att bygga en separat cykelled på bron eller utvidga den existerande trottoaren på brons västra del. Takala säger ändå att båda projekten knappast behövs.

– Om tunneln byggs så finns det inget behov av att utveckla någon lösning för den lätta trafiken på bron.

Visioner i Täktom

Trots att den nuvarande planen ska uppdateras på nytt om fyra år ser staden redan längre. En större vision för cyklister och fotgängare är en ny ringled, från Råvägen via Hemming Elfvingsväg till Källvägen. Staden räknar med att projektet tas med i investeringsprogrammet om fem till åtta år.

– Hittills har det inte funnits något tryck på att bygga den, men om boendet ökar i Täktom skulle den underlätta in- och utfarten ur staden, säger Takala.

På sikt hoppas staden också på en gång- och cykelväg från Täktom ända till Lappvik. Den skulle även kunna tjäna som en högklassig motionsled. Utrymme finns redan där huvudavloppsledningen från Hangö går.

I Täktom är därtill Kyrkvägen ett viktigt objekt. Vägen är i dag smal och osäker, och borde förbättras.

Bättre underhåll

Under de närmaste fyra åren planeras nya gång- och cykelleder vid Tegelbruksvägen, Bryggaregatan, Linjegatan och Hangöbyvägen. Överlag är målet att förbättra kvaliteten på huvudlederna.

– Att göra upp direktiv för att klassificera underhållsbehovet är viktigt. Tack vare det kan underhållet av lederna utvecklas, säger Takala.

Dessutom ska miljön för fotgängare beaktas bättre då nya gatuplaner görs upp, bland annat med fokus på planteringar och bänkar. Stadens cykelparkeringar ska därtill kartläggas och en plan för att förbättra dem görs upp. Till visionen hör också laddningspunkter för elcyklar, men i första hand fokuserar staden på grundläggande arbete.

– Vi ska även utveckla bättre sätt att förebygga halka, med grus som skapar färre punkteringar, och sänka gatstenar med tanke på framkomlighet, säger Takala.

En ökning är målet

Attityden till cykling och till att röra sig till fots ska också förbättras. Stadens mål är att cyklister och fotgängare ska öka med 20 procent för att minska bilismen. Förutom att fokus på att förbättra invånarnas inställning till att gå och cykla, handlar det enligt Takala mycket om infrastrukturen.

– Det ska vi lyckas med genom att hålla de nuvarande lederna i skick och bygga nya på sådana rutter som redan nu används mycket, så att cyklister och annan fordonstrafik inte är på samma led.

Även om man inte lyckats uppnå samtliga mål för de första fyra åren på alla punkter har flera målsättningar uppfyllts.

Skyltarna som märker ut stadens officiella cykelrutt har förnyats, farthinder har byggts på flera vägar och blinkljus har installerats vid flera övergångsställen för att göra bilisterna mera uppmärksamma på den lätta trafiken. Det arbetet vill staden också fortsätta, särskilt med fokus på de vägar som skolbarn använder.

Kantstenar vid övergångsställen har sänkts för att göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att röra sig i staden. Arbetet fortsätter även de kommande åren.

En kartläggning av hur framkomlig staden är för personer med funktionsnedsättning har man däremot inte gjort enligt planen, men det bör fortsättningsvis göras.

Många åtgärder väntar, och staden ser stor potential i arbetet.

Mer läsning