Elevunderlaget fortsätter sjunka

Timresurserna måste bantas då Hangö stad kommer att ha över femtio färre elever kommande läsår jämfört med detta läsår. Men de beviljade timresurserna har fördelats så jämnt det bara är möjligt mellan språkgrupperna. Femtioåtta elever inleder årskurs ett på hösten.

Ett sjunkande elevantal är en av bildningssidans största utmaningar och en anledning till att timresurserna hamnat bantas med femtio timmar inför kommande läsår.
Mia Berg-Lundqvist
03.04.2021 11:56
På Hangö bildningsnämnds möte förra tisdagen kunde man fastslå timresurserna inför kommande läsår, utifrån förslag av skolornas rektorer.

ANDRA LÄSER