Det kan väl inte vara omöjligt att acceptera återköp

Jag är, efter att ha betalat för aktien och flera års vederlag, beredd att ta förlusten på inemot tiotusen euro, och överlåta aktien gratis till klubben.

08.11.2016 06:01
VN (16.9) hade en artikel med rubriken "Skumma affärer med skräpaktier". Gällande golfaktier, borde referatet ha beskrivit hela problematiken med aktieinnehavet med respektive innehavarskyldigheter och fördelar med ägarskap. Hans Weckman, ordförande för Finlands golfbaneförening (FGF) konstaterar mycket riktigt att aktieägare, som inte spelar, ändå är tvungna att betala vederlag (cirka 1 000 euro per aktie och år). Vidare, att överlåtandet av aktier till kriminella, som inte betalar ersättning innebär en stor förlust för golfbanorna.
Men: Vem, om inte FGF eller golfförbundet, har bestämt att oberoende om aktieägare vill, inte vill eller inte kan spela skall vederlag betalas. Man åläggs med andra ord att betala för ingenting. Och spela får man till en kostnad som inte motsvarar ränta på gjord investering, aktieköp och vederlag.
När en aktie aktiverats går det inte att inaktivera den, inte ens om man, som i mitt fall, skadats i olycka så att man aldrig kan spela. Jag skadade min axel och därmed arm så illa att läkaren konstaterade varaktig invaliditet. Jag hann inte, sedan aktiveringen flera år tillbaka, spela en enda gång och åläggs betala för varje år utan att få något i gengäld. Inte heller vill golfklubben återta aktien ens till nollpris.
Aktien har därmed ett negativt värde. Då ingen ens vill ha den och erlägga vederlag återstår bara att ge aktien till vem än vill ha den, vare sig hederlig eller icke. Klubben har till och med förbjudit överlåtande till så kallade kriminella.
Vem är då den verkliga skurken, förbundet som skapat missförhållandet, klubben eller aktieöverlåtaren? Är det inte den som kräver ersättning för inget i gengäld?
Det kan väl inte vara omöjligt att acceptera återköp (av klubben) eller i varje fall inaktivering. Och dessutom ta ut spelkostnad i paritet till ränta på aktie och vederlag så att aktien får ett positivt värde och efterfrågan! Att finansiera verksamheten medels orimliga vederlag och vägran att återta aktier kan inte vara mindre kriminellt än att tvinga aktieägare att betala, även då de inte vill eller kan nyttja aktien!
Jag är, efter att ha betalat för aktien och flera års vederlag, beredd att ta förlusten på inemot tiotusen euro, och överlåta aktien gratis till klubben. Alternativt få aktien inaktiverad.
Det har byggts fler golfbanor än det finns underlag för och för att skapa lönsamhet borde man väl börja med, att som i Västnyland sammanslå befintliga klubbar, ha en enda vd och minimera övriga kostnader efter möjlighet. Samt bygga positiv image för golf och klubbarna vilket är svårt då ryktet om dagens regler är kända.

Per-Olof Karsten,

aktieinnehavare i Ekegolf, Ekenäs

ANDRA LÄSER