Skogbyolyckan: Rätten besökte olycksplatsen – försvaret bestrider åtalen

Åklagaren kräver straff för bland annat tre dödsvållanden. Försvaret bestrider åtalet i sin helhet.

Handläggningen av den så kallade Skogbyolyckan inleddes i Västra Nylands tingsrätt i Raseborg på måndagen.

Västra Nylands tingsrätt inledde på måndagen handläggningen av den så kallade Skogbyolyckan. Tre beväringar från Nylands brigad dog och fem skadades i olyckan som ägde rum när Försvarsmaktens lastbil krockade med VR:s rälsbuss vid en obevakad plankorsning i Raseborg i oktober 2017.

Häradsåklagare Marianna Semi kräver straff för äventyrande av trafiksäkerheten, tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott.

–  (Svaranden) har uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot vägtrafiklagen. Han har kört in i plankorsningen trots att ett tåg har närmat sig. Han måste eller borde ha förstått att sikten var obefintlig eller åtminstone väldigt dåligt, säger Semi.

Enligt åklagaren har svaranden inte tillräckligt noga försäkrat sig om att tåg inte har närmat sig. Till följd av hans underlåtenhet har lastbilen kolliderat med rälsbussen, anser åklagaren.

Både dödsvållandena och tjänstgöringsbrottet följer av äventyrandet av trafiksäkerheten.

Advokat Mikko Puhakka, som representerar svarande, bestrider åtalet om äventyrande av trafiksäkerhet.

–  Min klient har inte handlat på ett sätt som uppfyller kriterierna för oaktsamhet såsom det är definierat i strafflagen. Därmed har min klient inte orsakat den här olyckan, säger Puhakka.

Enligt försvaret var det fråga om en ren olycka som inte kan leda till straff. Av den anledningen kan svaranden inte heller straffas för dödsvållande eller tjänstgöringsbrott.

Livsfarlig plankorsning

Åklagarens redogörelse av händelseförloppet bygger på Olycksutredningscentralens (Otkes) rapport. Enligt åklagaren var svarandens lastbil den första i en rad lastbilar som var på väg mot Syndalen.

–  (Svaranden) närmare sig korsningen långsamt, stannade cirka 30 meter före den och väntade på resten av lastbilarna innan han körde vidare, säger åklagaren.

Samtidigt närmade sig VR:s rälsbuss. Rälsbussen kom snett bakifrån på höger sida ur lastbilens perspektiv.

–  Lokföraren försökte väcka lastbilens uppmärksamhet, men trots det krockade rälsbussen med lastbilens bakdel.

Plankorsningen var obevakad, saknade trafikljus och räknas som en av de farligaste plankorsningar i Finland. Det var tidigt på morgonen och det regnade snöblandat regn.

Semi påpekar också att Västra Nylands åklagarämbete ursprungligen valde att inte väcka åtal i fallet. Efter att en person skrev till Riksåklagaren och undrade över saken valde biträdande riksåklagaren att ta tillbaka beslutet.

–  Biträdande riksåklagaren har gjort åtalsprövningen, skrivit åtalet och beordrat mig som åklagare i fallet, säger Semi.

Betydelsen av oaktsamhet

Enligt försvaret handlar fallet i grunden om definitionen av oaktsamhet såsom den definieras i strafflagen. Med oaktsamhet avses att någon av vårdslöshet orsakar något.

–  För oaktsamhet krävs att någon har brutit mot de allmänna av situationen ställda kraven på uppmärksamhet, säger Puhakka.

Enligt honom måste fler kriterier uppfyllas för att en person ska kunna dömas för ett brott av oaktsamhet.

–  Det förutsätter att gärningsmannen har handlat avvikande från vad som kan förväntas av andra i samma situation. Dessutom kräver det att hen har haft möjlighet att handla annorlunda och att det med tanke på omständigheterna har varit möjligt att handla annorlunda.

Eftersom svaranden inte har kunnat förväntas handla annorlunda ska denne frias från åtalen, anser Puhakka.

Både åklagaren och försvaret är överens om att det var så gott som omöjligt att se snett bakåt till höger från förarplatsen i lastbilen.

–  Då varken Försvarsmakten eller myndigheterna har förstått hur svår korsningen är, är det orimligt att kräva att en kring 20-årig beväring ska kunna handla annorlunda, säger Puhakka.

Två dagar

Västra Nylands tingsrätt har reserverat två dagar för att handlägga ärendet. Förutom åklagaren och försvaret hörde rätten ett vittne på måndagen. Vittnet berättade om olycksutredningen.

Efter vittnesmålet besökte rätten också olycksplatsen personligen. Försvarsmakten hade kört fram en likadan lastbil som den som förstördes i olyckan.

Tingsdomaren fick sitta i lastbilen för att bedöma hur bra sikt man hade därifrån samtidigt som polisens tekniska utredning simulerade tåget.

Rättegången fortsätter på onsdag. Svaranden själv vill inte bli hörd i rätten, vilket är normalt i ett dylikt fall.

Skogbyolyckan:

Olyckan ägde rum kring klockan 8 på morgonen den 26 oktober 2017.

Försvarsmaktens lastbil krockade med VR:s rälsbuss vid en obevakad plankorsning i Skogby nära Ekenäs i Raseborg.

Tre beväringar Nylands brigad dog och fem skadades i lastbilen.

De döda beväringarna var från Vanda, Pedersöre och Karleby.

Föraren i lastbilen står åtalad för tre fall av dödsvållande, äventyrande av trafiksäkerheten och tjänstgöringsbrott.

I juni 2018 konstaterade Olycksutredningscentralen att det var så gott som omöjligt för lastbilens förare att se tåget under rådande omständigheter.

I september 2018 beslöt häradsåklagaren att inte väcka åtal i olyckan.

Beslutet upphävdes i mars 2019 då riksåklagaren beslöt att åtal skulle väckas trots allt.

ANDRA LÄSER