Matservicen tas inte tillbaka till Sjundeå – politiker fick nej men försöker igen

Sjundeå kommun vill inte börja laga sin mat i egen regi igen, trots att flera politiker försökt få slut på upphandlingen av mat- och städservice. Kommunen hänvisar till stora förändringar de närmaste åren, och svårigheten att få personal till kosthållen.

Det finns en stark vilja inom SDP och Vänsterförbundet i Sjundeå att se till att mat- och städservicen igen ska börja produceras kommunalt. I april föreslog Kristian Parviainen (SDP) och två andra fullmäktigeledamöter att kommunen åter ska börja laga sin mat själv i stället för att köpa den av Compass Group (tidigare Fazer).
Tekniska sektorn har nu besvarat den här motionen och konstaterar i sitt svar att det inte är ändamålsenligt att just nu överta mat- och städservicen igen, eftersom kommunens kökslokaler kommer att försämras för en tid efter att det gamla centralköket i Sjundeå svenska skola rivs. Det nya skolcampuset som byggs kommer visserligen att få ett kök, men det är inte planerat som centralkök.
Dessutom konstaterar tekniska direktören i svaret att alla kommuner i Västnyland har svårt att rekrytera personal till sin städ- och matservice. En liten kommun som Sjundeå skulle ha ännu svårare än stora kommuner att hitta vikarier och fast anställd personal.
Då svaret behandlades i kommunstyrelsen föreslog Vänsterförbundets Veikko Tanskanen att kommunen genast ska börja arbetet med att återta mat- och städservicen. Han fick stöd av De grönas Pia Virta och Sannfinnländarnas Paula Tuominen. Styrelsen beslutade ändå att inte i det här skedet gå in för att överta servicen. På måndag ska kommunfullmäktige fatta det sista beslutet i frågan.

Kräver öppenhet

Samtidigt jobbar kommunen på svar på en annan motion om samma tema. I oktober lämnade SDP:s och Vänsterförbundets fullmäktigegrupper in en motion där ledamöterna kräver att kommunen återtar produktionen av sådana tjänster som utlokaliserats och inte blivit billigare eller där kvaliteten lider. Som exempel nämner politikerna mat- och städservicen och skötseln av grönområden. I båda finns enligt ledamöterna problem med kvalitetsövervakning, och kostnaderna har inte sjunkit.
SDP och Vänsterförbundet vill också att kommunen gör en ordentlig utredning av totalkostnaderna för de utlokaliserade tjänsterna och gör en öppen jämförelse av kostnaderna för att producera tjänsterna själv. Utredningen ska också innehålla information om hur mycket resurser som lagts ner på övervakning av avtalen. All information om kostnaderna ska vara lättillgänglig på kommunens webbplats.
Kommunen räknade med att spara 200 000 euro på årsnivå när mat- och städservicen utlokaliserades. 2016 kostade servicen drygt 1,2 miljoner euro. År 2017 valde kommunen Fazer Food Services (numera Compass Group) till leverantör. Det pris företaget erbjöd var drygt 1,1 miljoner euro per år. Av summan var 890 000 euro kostnader för matservicen. Den summan överskreds med nästan 20 000 euro år 2018 men underskreds med nästan lika mycket i fjol.