Nytt projekt inspirerar till läsning

Alla lågstadielärare i Ingå, Raseborg och Hangö blir inbjudna till inspirationsträff på biblioteket. Målet är nya läsfrämjande samarbetsformer.

Förhoppningsfull. Barnbibliotekarien Lisa Strömsholm i Ekenäs bibliotek hoppas att bibliotekets projekt ska mynta nya idéer som främjar läsning.
Projektet, som går under namnet Konsten att göra läsare, ska
– Vi hoppas att det ska leda till ett bra samarbete med alla skolor. Vi samarbetar redan nu men samarbetet är ganska beroende av lärarnas engagemang. Vi vill hitta samarbetsformer som fungerar på längre sikt, säger Lisa Strömsholm, barnbibliotekarie i Ekenäs bibliotek.
Inspirationsträffarna för lärare ordnas i huvudbiblioteken i Ingå, Karis, Ekenäs och Hangö, alltså de bibliotek där det finns en barnbibliotekarie. Läsinspiratören Agneta Möller-Salmela leder träffarna och berättar om sina inspirationsmetoder.
Möller-Salmela har arbetat i Hangö stadsbibliotek i över 30 år och har målmedvetet arbetat för att främja läslust. Hon har förverkligat projekt som stöder läskultur i hemmen, utvecklat ett nytt slag av läsdiplom för skolor och utbildat hundratals lärare runt om i Finland.
Redan nu har lärarna i regionen fått en enkät som bibliotekarierna hoppas få svar på inom maj. Enkäten kartlägger hur lärarna nu använder biblioteken, vad de tycker fungerar bra och vad de saknar.
– Både enkätsvaren och anmälningar till inspirationsträffarna vill vi ha inom maj. Träffarna ordnas i början av hösten, säger Strömsholm.

Lag och läroplan förpliktar

Projektet tar avstamp i två betydande förnyelser: den nya läroplanen och den nya bibliotekslagen, som för första gången listar vilka uppgifter biblioteken ska fylla.
– En av våra uppgifter är att stödja läskultur och läsfrämjande, och det sägs också att vi ska samarbeta med skolor och andra myndigheter. Både bibliotekslagen och den nya läroplanen betonar vikten av mångsidig läskunnighet, alltså förutom texter också bilder, video och webb.
Ett helt nytt koncept i bibliotekslagen är också det aktiva medborgarskap som biblioteken förutsätts stödja.
– Vår starkaste värdegrund är ju jämställdhet, alla kan komma till biblioteken. För att verkligen nå ut till alla är det bäst att gå via skolorna, för då når man hela årskursen. Ordnar vi aktiviteter för barn på fritiden når de bara en del.

Brytningsskede under lågstadiet

Projektet riktar sig till lärare i årskurserna ett till sex. Enligt Lisa Strömsholm sker det en brytning någonstans under lågstadiets senare år, och elevernas läsintresse mattas sakta av.
– Först är det spännande när man lär sig läsa, och barnböcker lånas fortfarande mycket. Men någonstans under andra hälften av lågstadiet händer någonting och böcker för äldre barn, plus ungdomsböcker, lånas mycket mindre.
Delvis beror utlåningen av barnböcker än en gång på aktiva lärare.
– De kommer hit med sina klasser och lånar böcker. När alla böcker lämnas tillbaka inför sommarlovet känns det som att oj vad vi har mycket böcker när de alla är i hyllorna.
Strömsholm hoppas ändå att projektet ska finna vägar att förlänga läsintresset.
– Det räcker inte att kunna läsa flytande, man måste också kunna tolka och förstå sammanhang, och då behövs det tjockare böcker.

Hoppas på bredare nytta

När barnbibliotekarierna fått in enkätsvaren från lärarna går de igenom dem och planerar in träffar i början av hösten. Under träffarna hoppas de på nya idéer på samarbete som också fungerar på längre sikt. De bästa idéerna förverkligas och testas, och hösten 2018 är det dags att utvärdera och sammanställa en rapport.
– I bästa fall kan idéerna och erfarenheterna från projektet utnyttjas också på andra orter.
ANDRA LÄSER