Budgetändring godkändes i fullmäktige

Raseborgs stadsfullmäktige har godkänt en budgetändring på drygt 1,2 miljoner euro för inköp av aktier och andelar i årets investeringsbudget. Ändringen är kopplad till försäljningen av Knipnäs fastighetsbolag.

Stadsfullmäktige har i kväll godkänt en budgetändring på drygt 1,2 miljoner euro för inköp av aktier och andelar i årets investeringsbudget. Ändringen är kopplad till försäljningen av Knipnäs fastighetsbolag.
10.02.2020 21:22 UPPDATERAD 11.02.2020 13:59
Efter en behandling på drygt en och en halv timme – inklusive remissförslag, förslag om precisering av stadsstyrelsens förslag, en paus och vidare behandling kunde stadsfullmäktige i Raseborg i kväll godkänna att anslaget för inköp av aktier och andelar i investeringsbudgeten höjs med drygt 1,2 miljoner euro.
SFP:s Werner Orre var den första att be om ordet då budgetändringen diskuterades.
– Axxells verksamhet på orten är av stor betydelse för såväl staden Raseborg som för regionen. Därför är det naturligt att Raseborg så långt som möjligt arbetar för att trygga Axxells verksamhetsförutsättningar.
Orre framförde att stadsstyrelsens förslag definitivt gynnar Axxell och att det i sig är positivt.
– Tyvärr innebär förslaget, enligt mig, en av de sämsta tänkbara lösningarna för staden Raseborg. Det här kan jag inte omfatta. Utan att ta ställning till den juridiska delen kan jag konstatera att det ur min synvinkel som fullmäktigeledamot i Raseborg är såväl etiskt som ekonomiskt förkastligt att besluta i enlighet med beredningens förslag.
Orre sade att det finns lösningar som skulle gynna Axxell samtidigt som stadens förlust kunde minimeras.
– De summor som staden och Axxell skulle gå in med är i det närmaste identiska med beredningens förslag. Där medräknat de kommande hyreskostnaderna som Axxell och staden förbundit sig till under kommande år.

Föreslog remiss

Därefter föreslog Orre en remiss för att ingå ett avtal mellan staden och Axxell där kostnadsfördelningen och summorna i stort skulle motsvara beredningens förslag.
– Skillnaden i praktiken är att fastigheten i sin helhet skulle övergå i staden Raseborgs ägo. Denna lösning kräver att driftskostnaderna för huvudbyggnaden minimeras, täcks genom hyra, eller avskaffas på sikt för att nå maximal ekonomisk nytta. Staden kan sedan välja om fastigheten avyttras eller nyttjas för andra ändamål. På detta sätt skulle stadens ekonomiska förlust minska avsevärt, sade Orre.

Budgetteknisk precisering

Orres partikollega Filip Björklöf ville göra en budgetteknisk precisering av beredningens förslag, ett tillägg som beaktar att försäljningsinkomsterna ökar med stadens andel av köpeskillingen, 1,1 miljoner euro.
– Transaktionen leder till att av en borgensförbindelse på 4 miljoner euro förfaller cirka 1,1 miljoner euro till betalning. Transaktionen medför en försäljningsförlust om 1 239 000 euro, där förutom amortering av bolagets lån på 1 215 000 euro ingår bolagets värde i stadens balansräkning på 24 891 euro, vilket belastar driftsbudgeten 2020.
Därmed bör utgiftsanslaget under avdelningen stadskansliet i årets budget höjas med 1 239 000 euro till 7 027 000 euro, påpekade Björklöf.
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist kom här med en kommentar med anledning av Orres inlägg:
– Orres förslag skulle innebära en förlust för staden på cirka 2 miljoner.
Det vill säga en större förlust än beredningens förslag innebär.

Översättning begärdes

I det här skedet föreslog SDP:s Camilla Grundström en paus för att få förslagen översatta till finska. Diskussionen fortsatte ändå medan förslagen översattes.
SFP:s Anita Westerholm stödde Björklöfs förslag till precisering, SDP:s Ulf Heimberg å sin sida ville att Björklöf och Anders Walls förklarar varför de inte är jäviga i stadsfullmäktige, men nog i stadsstyrelsen, vid behandling av Knipnäs.
Bägge hänvisade till olika jävsregler i fullmäktige respektive styrelsen.
SFP:s Johan Berglund tog nu till orda:
– Jag anser att man inte ska kasta bort invånarnas skattepengar. Vi har ett hyreskontrakt som löper till 2035 som skulle ge oss cirka 4 miljoner euro.
Obundne Petri Palin krävde liksom Grundström översättningar och kritiserade att affären skötts av en enda person, med vilket han torde mena stadsdirektören.
– Jag föreslår remiss, sade Palin.
Palins remissförslag tolkade fullmäktigeordförande Linnéa Henriksson som ett stöd för Orres dito.
Sven Holmberg, SFP, motsatte sig remiss.
Samlingspartiets Harri Burtsov, för kvällen ersättare för Juhani Kouhia, meddelade att partiet stöder remissförslaget.
SFP:s Thomas Blomqvist motsatte sig remiss eftersom han fått bilden att staden inte behöver Knipnäs-fastigheten.
Sedan röstade fullmäktige mellan remiss och fortsatt behandling. Orres remissförslag fick endast sju röster, medan 36 röstade för fortsatt behandling.
Diskussionen och behandlingen fortsatte således och slutligen var det dags att rösta mellan Björklöfs förslag och beredningens. Björklöfs precisering av texten fick 37 röster, stadsstyrelsens förslag två och fyra röstade blankt.
Härmed godkändes alltså budgetändringen, något preciserad, och processen med att sälja aktierna i Knipnäs fastighetsbolag kan gå vidare.