Bromarfhemmets tidtabell ännu öppen

Ska stängas. Bromarfhemmet har haft plats för 20 raseborgare, många av dem från Bromarv- och Tenalaområdet. Bild: Jannica Luoto

Raseborgs fullmäktige beslöt att stänga Bromarfhemmet. När det sker beror på när man har lyckats placera de boende i andra dygnet runt-boenden.

Då stadsfullmäktige beslutade om Raseborg 2020 beslutade man att stänga Bromarfhemmet. Enligt beredningen ska stängningen av Bromarfhemmet ge 1 075 000 euro per år i minskade driftskostnader. Av det här är 90 000 euro interna hyror. Bromarfhemmet kommer fortsätta sin verksamhet fram tills att man har lyckats placera alla de som nu bor där i andra dygnet runt-boendeserviceplatser. Det finns därför ingen fastslagen tidtabell för när Bromarfhemmet ska stänga.

– En stängning av Bromarfhemmet betyder inte att de patienter som i dag vårdas där ska flytta hem utan de erbjuds en annan vårdplats, säger Raseborgs grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen.

Inga långa köer

Fastän Raseborgs stad tidigare har stängt enheter har det enligt Pajunen inte uppstått längre köer.

– Vi har ingen kö till institutionsvården utan alla får en plats inom tre månader, säger Pajunen.

Kommunen har enligt lag skyldighet är att hänvisa en dygnet runt-boendeplats inom tre månader från att behovet av platsen konstaterats.

– I stadens strategi- och ekonomiplan finns inskrivet att staden aktivt ska arbeta för att följa de nationella kvalitetsrekommendationerna gällande service för äldre. Institutionsvårdsplatser minskas utgående ifrån detta och ersätts delvis med mera öppenvård och serviceboendeplatser, säger Pajunen.

I kalkylen för en stängning av Bromarfhemmet ingår även en satsning på hemvården och dagverksamheten i Tenala-Bromarvområdet. Satsningens ekonomiska värde är 250 000 euro.

Behövs vårdbehovsbedömning

Under de två senaste åren har det gjorts lagändringar i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre. Ändringarna ledde till att kommunen endast får tillgodose en äldre persons servicebehov med långvarig institutionsvård om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

I lagen framkommer det även att kommunen i första hand ska ge äldre personer långvarig vård och omsorg som stöder ett värdigt liv med hjälp av öppenvårdstjänster.

Regeringen hade före lagändringen satt som mål att kommunerna skulle kunna spara 300 miljoner euro fram till år 2017. Det genom att minska på den dyra institutionsvården.

Pajunen säger vården inte längre fungerar på samma sätt som tidigare, utan att man i stället försöker satsa på hemvården.

– Vi har stängt ställen tidigare och det har inte heller då blivit några katastrofala följder, utan vi har klarat av att tillgodose patienternas vårdbehov och även rätt långt kunnat beakta önskemål om placering.