Besvär mot köpcenter förkastades

Grannar till det planerade köpcentret i Norra hamnen anser att det är överdimensionerat. Bild: Arkiv/Christoffer Holm

Två grannar till det planerade köpcentret i Norra hamnen överklagade stadens beslut om projektet till Helsingfors förvaltningsdomstol. Deras besvär förkastades.

Bostads Ab Vita Svanen 1 samt paret Mary och Ulf Enberg överklagade stadsfullmäktiges beslut från den 8 juni i fjol om att godkänna detaljplanen över Norra hamnen.

Enligt Bostads Ab Vita Svanen 1, som är granne i norr till det planerade köpcentret, måste beslutet upphävas. Bolaget ville också att förvaltningsdomstolen skulle utföra en syn på området.

Man anser att stadsstyrelsens beslut från den 3 juni 2013 om att godkänna ett avtal om planeringsreservation mellan staden och Mäenpää Byggnads Ab skedde i fel ordning – att avtalet till innehållet motsvarar ett markanvändningsavtal. Man menar att stadens förvaltningsstadga inte känner till ett begrepp som avtal om planeringsreservation och att beslutet därför tagits i fel ordning.

Bostadsaktiebolaget anser att staden har avstått från sitt planeringsmonopol till förmån för en privat byggnadsfirma i och med att man startade en planändringsprocess som mångdubblar byggnadsrätten för handel jämfört med den gällande planen. Det avtal man tidigare ingick förutsätter inte en betydande ökning av byggrätten.

I planändringsprocessen har man inte i tillräcklig mån utrett alternativa lösningar. Mot den bakgrunden kan man ifrågasätta processens objektivitet. Den dialog som markanvändnings- och byggnadslagen förutsätter har inte ägt rum, anser besvärsställarna.

Man anser också Candelinsgatans gatubild dramatiskt förfulas. Enligt planbeskrivningen byggs en enhetlig stadsfasad mot gatan. Den här väggen är den enda vyn som blir kvar för invånarna i Vita Svanen 1. De blir också utan havsutsikt.

Bristfälligt utrett?

Mary och Ulf Enberg vars gård gränsar till projektet anser likaså att byggrätten för handel är överdimensionerad i planändringen eftersom en stor del av handeln sker elektroniskt. De anser att planen inte beaktar den befintliga samhällstrukturen och har en negativ inverkan på servicen på området.

De oroar sig också för det buller, de vibrationer och den luftförorening som en större trafikmängd på området skulle medföra. Man borde ha utfört en miljökonsekvensbedömning av projektet eftersom det kommer att ha följder för vattenområdet i närheten som ingår i Natura 2000-nätverket.

Besvärsställarna påpekar också att man inte har beaktat en eventuell elektrifiering av järnvägen som skulle löpa genom köpcentret. Man har inte heller undersökt planändringens betydelse för trafikflödet tillräckligt, anser paret Enberg.

Inget gehör

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade kravet på att en syn ska göras på platsen. Också de besvär som hade lämnats in av Bostads Ab Vita Svanen 1 och paret Enberg förkastades.

Domstolen konstaterar bland annat att ett kommunalbesvär inte kan grunda sig på ändamålsenlighet. En detaljplan kan därför inte vara olaglig för att man inte har motiverat planändringen tillräckligt eller för att besvärsställarna anser att ett annat sätt att planera marken hade varit mer ändamålsenligt.

Inte heller det att anmärkningar som lämnats in inte har lett till ändringar i planförslaget gör förfarandet olagligt, huvudsaken är att berörda parter haft möjlighet att säga sin åsikt, skriver domstolen.

Helsingfors förvaltningsdomstol tror inte heller att planändringen, om den förverkligas, inverkar så mycket på vattenområdet utanför att en Natura- eller miljökonsekvensbedömning borde ha gjorts.

Överklagar

Beslutet går att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar.

Och det kommer åtminstone Bostads Ab Vita Svanen 1 att göra.

– Man har besvarat två separata besvär i samma dokument och dessutom på finska trots att alla de papper vi lämnat in varit på svenska. Fast man begriper varje ord är juristfinskan svår. Och besvärstiden löper det oaktat, säger Börje Sjöberg och Kaj Palmgren som sitter i bostadsaktiebolagets styrelse.

Om språkfrågan kommer man att kontakta Folktinget och justitieombudsmannen.

Men man kommer också att driva själva sakfrågan vidare.

– Det har gått snett från första början. Därför finns det orsak att pröva ärendet i högre instans – att se om man ens skulle kunna gå tillbaka till de mest grundläggande sakerna och se var det gått rätt till och var det gått fel. Man har talat om en smärre ändring i byggrätten. Men att gå från 6 500 kvadratmeter till 39 000 kvadratmeter är ju en gigantisk ändring. Därför borde de närmaste grannarna ha varit inkopplade från början, säger Sjöberg och Palmgren som med detta sagt tycker domstolen skulle ha all anledning att besöka platsen för att få en uppfattning om hur projektet förändrar stadsbilden.

Mer läsning