Behoven har förändrats sedan Hagahemmet byggdes

Pamela Karén, Mona Fagerström och Tina Ekholm tycker att Hagahemmet är trivsamt men i flera avseenden opraktiskt. En nackdel är att boendeenheterna är på olika våningar. Bild: Lina Enlund

I Raseborg har man sedan några veckor tillbaka diskuterat Hagahemmets framtid. På stadsstyrelsens begäran bereds ärendet för en ny behandling i social- och hälsovårdsnämnden den 24 januari. Det lutar mot en flytt.

– Styrelsen önskade en helhetsbild av de alternativ som finns, det vill säga att bygga själv eller att hyra utrymmen. Delar av den lagstadgade helhetsplanen över äldreservicen kommer också att present...