Klienter vill ha bättre insyn i sin egen vård – får sällan delta i besluten, visar enkät

Lokalerna och klienternas deltagande i beslut om sin egen vård är de svagaste punkterna inom äldrevården i Sjundeå.

Otrivsamt. Klienterna på bäddavdelningen, inom fysioterapin och rådgivningen i Sjundeå anser att vårdlokalerna är oändamålsenliga.

De äldre i Sjundeå är nöjda med den vård de får av den kommunala hemvården. Hemvårdsklienterna upplever att vårdarna har tid att göra de överenskomna uppgifterna utan brådska, och en överväldigande majoritet anser att personalen är yrkeskunnig och oftast vänlig. Nästan alla anser att hemvården respekterar klienternas vanor och rutiner, och att de får god service. Dessutom uppskattar de flesta att hemvården har gjort det lättare och tryggare för dem att bo kvar hemma.

Det här framkommer av den enkät som gjordes inom hemvården under några veckor i månadsskiftet augusti-september. 65 klienter fick frågeformuläret, och av dem svarade 57.

Svaren visade också att det råder ovisshet kring egenvårdarsystemet inom hemvården. 65 procent av dem som svarade på enkäten visste inte vem deras egenvårdare är eller om en sådan har utsetts. Det här ska kommunen nu jobba med så att alla klienter ska känna till sin egenvårdare.

Känner sig inte inkluderade

Också klienterna på bäddavdelningen i Sjundeå är enligt en enkät nöjda med vården där. 73 procent av dem som svarade på enkäten om vården på bäddavdelningen ansåg att de vårdades väl och behandlades korrekt.

Mest missnöjda var de som svarade med sitt deltagande i beslut om sin vård. Bara 45 procent av dem som svarade ansåg att de fick delta i beslutsfattandet, 27 procent var delvis av samma åsikt. Kommunen ska i framtiden fokusera mera på att inkludera patienterna mera i besluten om vården.

Enkäten om vården på bäddavdelningen gjordes i början av september. 68 procent av de tillfrågade svarade på enkäten.

Lokalproblem

Också på vårdenheterna Villa Charlotta och Azalea upplever klienterna att de inte inkluderas i beslut om sin vård. Bara fjorton procent ansåg att de fick delta i beslutsfattandet, och sju procent var delvis av samma åsikt. Utrymmena fick också kritik i enkäten – bara 29 procent av dem som svarade ansåg att lokalerna är ändamålsenliga och trivsamma.

Även klienterna inom fysioterapin och rådgivningen fick svara på en enkät om servicen. I båda enkäterna var det största problemet lokalerna. Både fysioterapin och rådgivningen har flyttat till tillfälliga lokaler som inte är planerade för verksamheten, så enkätsvaren är inte överraskande.