Bättre vattenkvalitet kring Hangö

Renare vatten. Vattnen kring Hangö mår bättre. Norr om udden har fabrikernas belastning nästintill försvunnit. Söder om blir läget långsamt bättre. Bild: VN-arkiv

Fabrikernas belastning på vattnen norr om Hangö har upphört nästan helt. Söder om Hangö belastar främst reningsverken.

Flera åtgärder från industrierna har under de senaste åren lett till stora förbättringar i vattenkvaliteten norr om Hangö. Tidigare har i synnerhet kvävebelastningen från Forcit varit betydande, men sedan 2002 har utsläppen minskat kraftigt då fabriken fraktat bort kvävehaltiga utsläpp.

Hösten 2014 upphörde dessutom Visko Teepaks belastning helt då fabriken började leda sitt avloppsvatten till Stormossens reningsverk. Effekterna blir synligare år för år.

Reningsverken belastar mest

Den årliga undersökningen av vattenkvaliteten kring Hangö har gjorts av föreningen och konsultföretaget Västra Nylands vatten och miljö. Även i år ger den positiva resultat.

Nu märks den så kallade punktbelastningen, alltså den miljöpåverkan som entydigt kan spåras till en industri, samhället eller någon form av odling, främst söder om Hangö.

Där står de två reningsverken i Hangö för majoriteten av utsläppen. Kommunala Stormossens reningsverk behandlar runt 75 procent av allt avloppsvatten som leds ut i vattnen kring Hangö. Även därifrån har belastningen på sistone minskat och jämfört med 1980-talet har den syreförbrukande belastningen minskat kraftigt.

Kvävebelastningen kommer främst från det andra reningsverket, Hangon puhdistamo, som renar fabrikerna Fermions och Genencors avloppsvatten. Båda reningsverkens renade avloppsvatten leds ut i havet söder om Hangö via ett gemensamt rör. Kvävemängderna ökade fram till 2002 men har sedan dess minskat och stabiliserats. Fosforbelastningen har minskat en aning.

Liten påverkan från soptipp och hamn

Överlag är reningsverkens effekter på vattenkvaliteten ändå rätt små eftersom vattenomblandningen söder om Hangö är god.

Även utsläppen från Hangös stängda soptipp granskas men har under de senaste åren varit lindriga. Därtill har man börjat granska Yttre hamnens påverkan men både där och på andra håll söder om Hangö har en klar förändring i vattenkvaliteten på grund av avloppsvatten ytterst sällan kunnat märkas.

Norr om Hangö är belastningen nästintill obefintlig men kring Bengtsår finns fortfarande problem. Allvarliga syreproblem återkommer varje år och under sommaren kan syret till och med ta slut eller minska kraftigt på större djup.

Mer borde göras

På Västra Nylands vatten och miljö gläder man sig över de positiva resultaten, men vattenforskare Ralf Holmberg konstaterar att de stora kväveutsläppen söder om udden ändå är beklagliga med tanke på eutrofieringen.

– Med beaktande av att kväve är det näringsämne som mest reglerar algtillväxten i våra kustvatten är det illa att kvävebelastningen är så stor eftersom det höjer Östersjöns kvävemängd och på det sättet även algtillväxten, skriver Holmberg i rapporten från Västra Nylands vatten och miljö.

Västra Nylands vatten och miljö påpekar ändå att även det övriga läget i Finska viken och Östersjön givetvis påverkar Hangövattnen.