Bästa båthamnen kan bli bättre

För Mattias Berglund är Södra viken den bästa småbåtshamnen i Ekenäs. Men han skulle gärna se att den snyggas upp och blir tillgänglig också för större båtar. Bild: Lina Enlund

Raseborgs stad har lämnat in en ansökan till Regionförvaltningsverket om att få iståndsätta båthamnen i Södra viken och bygga en ny genvägsfarled in till staden och Pojoviken.

Egentligen handlar det om att man anhåller om ett vattenlov för muddring. Det tidigare muddringslovet för Södra viken, Skitviken i folkmun, förföll när dess giltighetstid utgick i april 2013.

Enligt Jan Gröndahl som är teknisk direktör i Raseborg vill staden ha ett ikraftvarande vattenlov för den dag då det finns anslag för ett muddrings- och renoveringsprojekt. I dagens läge är inga offentliga medel reserverade för projektet och några beslut kring finansieringens karaktär har inte tagits. Enligt Gröndahl kan det dröja ett år innan lovet beviljas. I ansökan sägs att Södra vikens och farledens muddrings- och reparationsarbeten skulle ske under åren fram till 2023.

Massvis med bryggmeter

Ute på Barckens udde har det tidigare funnit 190 båtplatser, nu är de bara ett hundratal. Bryggorna är i dåligt skick.

Inne i viken härstammar de äldsta delarna av den u-formade kajen från 1950-talet. Kajen är 330 meter lång och har cirka 90 båtplatser.

På området mellan den östra och västra delen av viken finns bland annat en L-formad brygga, en passage i trä och en T-formad förbindelsebrygga. På området finns ett sextiotal båtplatser.

Inne i viken varierar djupet från 70 centimeter till 1,5 meter. Vattnet är väldigt näringsrikt och stillastående vilket bidrar till en väldigt riklig vattenväxtlighet.

Enligt planen som bifogats ansökan ska man förnya både bryggorna inne i viken och utanför Vassbukstorget på Barckens udde. Inne i viken handlar det om att bygga nya permanenta, exempelvis stålspontsbaserade, bryggkonstruktioner med ett däck av trä.

På Barckens udde skulle en 210 meter lång L-formad vågbrytare av betongpontoner skydda tre pontonbryggor med en sammanlagd längd på 280 meter.

Båtplatsernas antal skulle bli cirka 280. Av dem skulle 190 finnas vid de nya bryggorna på Barckens udde och de resterande 90 inne i viken.

Hamnbassängen skulle muddras till ett djup på cirka 1,6 meter. Muddringsmassorna uppskattas uppgå till knappt 15 000 kubik. De består i huvudsak av lös lera vars halt av skadliga ämnen på sina håll överskrider tröskelvärdena.

Bättre in- och utfart

Eftersom den så kallade Ekenäsfarleden har blivit grundare och inte länge uppfyller kraven på 1,1 meter vill staden flytta farleden mellan fem och 20 meter mot nordväst. Med åtgärden skulle man undvika muddring. Förutom detta föreslås en genvägsfarled mellan Barckens udde och Vitsten. Genvägsfarleden skulle möjliggöra en snabbare förflyttning från Södra viken till Skuru farled och Norra hamnen. Att bygga genvägen kräver att man muddrar cirka 100 kubik. Båtfarare använder rutten redan men en markerad led skulle vara tryggare.

Enligt ansökan baserar sig projektet på ett allmänt behov av att bevara Södra viken och förhindra att den växer igen. Projektet ska förbättra Södra vikens generella framtoning, vikens tillstånd, områdets rekreationsvärde och strandtomternas värde. Den nya farleden ska förbättra sjösäkerheten på området.

Mattias Berglund har haft sin norska stygging, en Hydrolift, i Södra viken i två somrar. Det grunda vattnet har inte stört honom. Däremot gör det näringsrika vattnet att skrovet lätt får en pälskappa av sjögräs.

– Om båten stått ett par veckor är jag tvungen att köra en god stund innan båten går som den ska.

Men Berglund tycker att det är synd om båtägare drar sig från att ha båten i Södra viken och tycker det skulle vara trevligt om lite större båtar kunde ligga förtöjda där eftersom det kunde se rätt snyggt ut. Han tycker också att de yttre bryggornas skick är en skamfläck för staden just nu.

Mer läsning