Balans kräver stram budget

Bild: Lina Enlund

Raseborg gör en budget som visar ett minimalt överskott. För att komma dit har investeringarna gallrats hårt.

Förnyelseprocessen Raseborg 2020 inleddes i slutet av fjolåret då fullmäktige godkände budget och ekonomiplan för det här året. Programmets ambitiösa mål är att balansera stadens ekonomi. Den dras nu med ett ackumulerat underskott som i slutet av det här året ligger på cirka 15 miljoner euro.

För att täcka det skulle det krävas överskott på 3–4 miljoner årligen från och med år 2018. Det lilla överskottet i budgetförslaget för nästa år är det första steget som innebär att underskottet slutar växa.

Skuldbördan är tung, från 2009 då Raseborgs stad inledde sin verksamhet har skulderna ökat från cirka 80 miljoner euro till 122 miljoner, till det kommer investeringar för 23 miljoner som har förverkligats genom leasingarrangemang. I budgeten för nästa år minskar lånebördan då staden antas amortera mera än vad man tar upp i nya lån.

Personalminskningar och effektiveringar har pressat ned stadens utgifter med 6,2 miljoner euro i år. Intäkterna ser däremot ut att stå och stampa på samma ställe, skatteintäkterna sjunker men statsandelarna ökar.

Investeringarna på knappt fem miljoner euro är hälften av årets investeringsbudget. Den summan ger inget stort utrymme för överraskningar i form av oväntade akutreparationer.

Budgeten och de organisationsförändringar som nästa år förverkligas fullt ut i den nya verksamhetsstrukturen ger en bas för det fortsatta balanseringsarbetet.

Då gäller det att de förtroendevalda som väljs i april förhåller sig ansvarsfullt till målet att ge Raseborg en sund ekonomisk bas. Utrymmet för generösa vallöften är minimalt.

John-Erik Jansén Ledarskribent