Det här skrev VN om för 100 år sedan

Västra Nyland 7 november–16 november 1922.

VN 14 november 1922
13.11.2022 12:00 UPPDATERAD 15.11.2022 07:57
DIAKONI. Den av Pojo församlings Ungdomskrets å Elgmo folkskola anordnade bazaren senaste lördag till förmån för diakoniarbetet inom församlingen, var ganska väl besökt.
---
Behållningen från bazaren blev Fmk 1 216, varför Ungdomskretsen känner sig mycket tacksam mot alla, vilka bidragit till resultatet.
Pojo församling med sitt stora invånarantal och sina många bruk kan ej bliva nöjaktigt betjänad av en diakonissa. Här finnes arbete nog för två, blott först möjligheten att erhålla en till gives.
STUDIER. Mellersta Nylands folkhögskola har i år mottagit elever från ett vidsträckt distrikt, nämligen från Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsinge, Helsingfors och Sibbo. Tills vidare äro 25 inskrivna men väntas några till under nästa vecka, varigenom 30-talet blir fullt.
Gymnastik- och lekkurserna ledas av gymnastiklärarinnan Rachel Kallström från Helsingfors. F.d. elever ha tillträde till dessa kurser, som pågå hela höstterminen.
FÖREDRAG. Instundande söndag den 12 nov. kl. 5 e.m. föreläser konsulinnan A. Böning i Billnäs samlingslokal. Ämne för det första föredraget blir En resa längs Rehnfloden från dess källa till dess utlopp, samt för det andra Renässanskonstnären Michel Angelo. Föredragen ledsagas av ljusbilder, i anslutning till det första föredraget även pianomusik.
PÅ GRUND. Vid 6-tiden i torsdags på kvällen grundstötte i rådande mörker i närheten av Stengrunds fyr c:a 1 sjömil väster om Tvärminne lotsplats ångaren Ilma på resa från Helsingfors västerut. Ångaren kom något utanför farleden och körde med full fart upp på grund, där den ligger med stark slagsida. Vid tillfället funnos ombord utom besättningen endast 3 passagerare, vilka fördes i land till Tvärminne.
DROGS LOSS. I lördags löstog bergningsångaren Konvoj ångaren Ilma från grundet. Huru stora skadorna äro och huruvida Ilma hade någon läcka är icke ännu bekant.
MÖRK BILD. Bilden av det ryska samhällets tillstånd vid bolsjevikrevolutionens femårsjubileum är så pass mörk, att där knappast kan utletas ett enda ljusare, försonande drag.
---
För Ryssland har bolsjevikernas experiment varit utomordentligt kostsamt, ty noga taget är det icke långt ifrån att det stora landet är ideellt och materiellt ödelagt. (Ledare).
STÄRKT BEVAKNING. I samband med trävarubolagens i norra Finland anhållan om förstärkning av bevakningen vid östra gränsen meddelas, att inrikesministeriet redan partiellt ökat gränsbevakningstrupperna på de orter där gränsbevakningstrupperna äro stationerade, d.v.s. väster om den neutrala gränszonen.
MARSCH I ROM. Den fascistiska arméns marsch genom Rom varade fem timmar. Konungen och krigsministern samt sjöministern stodo på Qvirinalens balkong, militäriskt hälsande. Varje avdelning saluterade konungen med den gammalromerska hälsningen.
NY TIDNING. Den för mellersta Nyland avsedda tidningen Nyland skall snart utge ett provnummer. Tidningen skall från december månads början utkomma regelbundet med två nummer i veckan.
STIPENDIUM. Syd-Lojo ungdomsförenings stipendium om 500 mark har för besök av Pojo folkhögskola tilldelats frk. Judit Böckerman.
ANSTÄLLS. Dikesgrävare erhålla arbete vid anmälan hos fogden å Förby-gård, Finnby. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER