Finska skolbarn diskrimineras av Raseborg

Vi ser det tvåspråkiga Raseborg som en rikedom. Vi hoppas även att jämställdhet förverkligas på alla stadier också inom utbildningen.

Vi hoppas att denna skrivelse når även jämställdhetsminister Thomas Blomqvist för vi har presenterat våra bekymmer för honom per e-post utan att få svar.
I Finlands grundlag förutsätts det att befolkningens bildningsmässiga behov förverkligas på lika grunder. Enligt vår åsikt behandlar inte Raseborgs stad våra barn som går i Klinkbackan koulu jämlikt i förhållande till deras kamrater i samma ålder. Raseborgs bildningsnämnd föreslår att Klinkbackan koulu läggs ned efter nästa läsår. Vi förstår att staden har sparbehov. Trots detta tycker vi att det är orättvist att det för svenskspråkiga skolor har definierats minimielevantal, men att man vill lägga ned Klinkbackan koulu så snart som möjligt och utan villkor.
Enligt vår åsikt skulle vi som föräldrar ännu ha möjlighet att påverka den positiva utvecklingen av Klinkbackas elevantal. Vi vill absolut inte att Snappertuna eller Bromarv skolor likaså ska läggas ned, utan vi vill att Klinkbackan koulu och dess elever ska behandlas enligt samma principer.
I Raseborgs stads kostnadskalkyl nämns Klinkbackan koulu som ett möjligt reservutrymme under Katarinaskolans renovering. Detta ser ut att vara en möjlig förklaring till nedläggningens strama tidtabell. Vi tycker att det är underligt att den ovannämnda planen aldrig har lyfts fram vid utfrågningstillfällen eller på bildningsnämndens möten, fastän saken bevisligen har diskuterats. Vi har även frågat stadsdirektör Ragnar Lundqvist om saken. Han har svarat att reservutrymmen hittas någon annanstans, men att det ännu inte går att definiera exakt var. Bildningschef Tina Nordman svarar att reservutrymmen inte har kartlagts, fastän det står i stadens kostnadskalkyl att planeringen av reservutrymmen har påbörjats och som sagt, Klinkbackan koulu nämns som ett alternativ.
De största investeringsmålen angående skolor för de kommande åren som nämns i kostnadskalkylen är den ovannämnda renoveringen av Katarinaskolan, samt Svartå skolcentrum. Även de finskspråkiga eleverna i Svartåområdet har nytta av det sistnämnda, men annars ser raderna i kostnadskalkylen ganska ensidiga ut: Österby skola, Ekenäs högstadieskola, Höjdens skola, Seminarieskolan ... Till exempel inomhusluftproblemen i Karjaan yhteiskoulu finns inte med på listan.
I Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys har vi föreslagit olika sätt för att förbättra skolans användningsgrad. Vi har ändå inte fått något svar från tjänstemännen på våra idéer och ingen dialog har uppstått. En av idéerna som vi har presenterat har varit att flytta de finskspråkiga eleverna som är i behov av krävande särskilt stöd till Klinkbackan koulu. Lojo stad sade upp avtalet om att ta emot elever i behov av krävande särskilt stöd från Raseborg för tre år sedan. Det verkar som om staden inte har gjort en lika högklassig plan eller utsett likadana resurser för finskspråkiga elever, såsom man har gjort för de svenskspråkiga eleverna i behov av samma service. Detta är inte jämlikt. Det är tvivelaktigt om staden har fyllt sin lagenliga plikt.
Ett citat från jämställdhetsminister Blomqvists webbplats: ”En avgiftsfri och kvalitativ utbildning behövs för ett jämlikt och framgångsrikt samhälle. Skolan måste därför få tillräckliga resurser. Utbildning på svenska är grunden för ett tvåspråkigt Finland. Vi ska också överlag fortsätta kämpa för att svenskans ställning och de svenskspråkigas rättigheter tryggas.”
Det är lätt att vara överens med Blomqvist. Vi ser det tvåspråkiga Raseborg som en rikedom. Vi hoppas även att jämställdhet förverkligas på alla stadier också inom utbildningen. Vi har strävat efter att samarbeta i stället för att skapa motsättningar. Därför skickade vi först en förfrågan till Blomqvist privat. Eftersom vi inte har fått svar, ställer vi frågan så här mera öppet.
Jämställdhetsminister Blomqvist: vad kan vi göra eller vem vi kan vi anlita för att bli hörda och rättvist behandlade?

Minna Särelä,

ordförande,

Maija Heinonen,

Rosa Piironen,

Päivi Kaataja,

Susanna Länsimäki,

Markus Paloheimo,

styrelsemedlemmar,

Klinkbackan koti- ja kouluyhdistys

ANDRA LÄSER