Axxell vill ha öppen dialog

Mera samarbete. Tanja Halttunen, Seppo Nylund och Lena Johansson ser fram emot ytterligare kontakter med näringslivet och arbetsgivarna. Bild: Niclas Erlin

Näringslivet och arbetsgivarna har möjlighet att delta då skolan gör upp utbildningsplaner för sina examina.

Axxell inför ett helt nytt sätt att göra upp utbildningsplaner för sina grundexamina. Representanter för skolan, de studerande, näringslivet och andra samarbetsparter bänkar sig tillsammans för att under heldagsmöten diskutera och därefter spika planerna för enskilda examina.

Sedan årsskiftet gäller en ny lagstiftning för yrkesutbildningen, och det är mot bakgrunden av den som Axxell inför den nya metoden.

Skolorna är inte längre tvungna att göra upp utbildningsplaner, det som tidigare kallades läroplaner. Axxell väljer i varje fall att skräddarsy egna planer för varje examen och passar i det sammanhanget på att bjuda in näringslivet och arbetsgivarna, för att höra vilken syn och vilka önskemål de har på utbildningen.

– Lagen säger också att vi ska samarbeta mera med arbetslivet, säger Lena Johansson som är rektor för Axxell.

Examensgrunder styr

Utbildningen är ingalunda en enda stor massa som skolorna nu kan forma hur de tycker. Tvärtom ska de utbildningsplaner som görs upp följa fastslagna och nationella examensgrunder. Därtill finns det nationella bedömningskriterier som måste tas i beaktande.

Grunderna och kriterierna utgör mål och vägmärken, men det är färden mot målet som skolorna kan utforma enligt egna behov.

Heldagsmötena kallas för planakademier och de hålls för varje examen för sig. Den här veckan spikade Axxell tidtabellen för de olika mötena och platserna för var de hålls.

– Det finns ett stort intresse för träffarna. Många har redan hört av sig, säger Lena Johansson och berättar att flera företag och arbetsgivare också får en riktad inbjudan.

Planen slås fast

Det gäller framför allt sådana som skolan redan i dag samarbetar med, till exempel genom den praktik som kallas för inlärning i arbete.

– De som är intresserade ska inte tveka att komma med, säger Johansson som hoppas att akademierna får en bred uppslutning.

Mötena tar bland annat ställning till innehållet i undervisningen, inlärningsmiljön och hur bedömningen ska gå till. Målet är att utbildningsplanerna slås fast på mötena.

– Det kan ske om minst fyra representanter för näringslivet är på plats, då kan vi fatta beslut genast.

Informativa möten

Planakademierna fungerar också som information om de enskilda utbildningarna.

– Deltagarna ser bland annat vilka krav och kriterier som ställs inom utbildningen, säger Tanja Halttunen som är koordinator för inlärning i arbete och internationell verksamhet.

Hon konstaterar att det för arbetsgivarna kan vara givande att få en grundlig insyn i vilka regler och faktorer som styr undervisningen.

Seppo Nylund som är utbildningsledare inom tekniska ämnen säger att de som deltar i planakademierna har goda möjligheter att hitta nya samarbetsparter i olika riktningar.

– Jag tror att också till exempel skolornas studiehandledare kan få en bra bild av enskilda utbildningar om de deltar, säger Lena Johansson.

Personliga planer

Tidigare var det fastslaget att minst 30 procent av yrkesstudierna ska bestå av inlärning i arbete, men i den nya lagen fastställs ingen nedre gräns.

Hur stor del av studierna som består av praktik utanför skolan bestäms i väldigt stor utsträckning genom de individuella utbildningsplaner som görs uppför varje studerande.

– Planerna behöver inte vara likadana för alla. En del är mera i skolan, andra mindre, säger Seppo Nylund.

Lena Johansson betonar att Axxell – trots nedskärningar och sparkrav – prioriterat att inte krympa den undervisning som ges i skolan.

Mer läsning