Avloppsläckage flera gånger per år

Platsen. I mitten av bilden, längst ner, syns bräddningsröret som under tio dagar i fjol rann över. Bild: Johanna Lemström

Under tio dagar i fjol regnade det så mycket att pumpstationen vid Rödgrund i Ekenäs inte mäktade med vattenmassorna. En del av avloppsvattnet bräddade vid stationen och rann ut i Stadsfjärden.

Varje dygn pumpas mellan 400 och 500 kubikmeter avloppsvatten till pumpstationen i Rödgrund i Ekenäs. Allt avloppsvatten från Leksvall, Skogby, Harparskog, Trollböle, Västerby, Österby och Tenala går via den stationen.

– Därifrån pumpas det vidare till Skeppsholmen, förklarar Tom Törnroos, teknisk direktör vid det kommunala affärsverket Raseborgs Vatten.

Råkar det komma ett störtregn så rinner det så kallade bräddningsröret över, förklarar han. Pumpstationen mäktar inte med de enorma vattenmängderna. Också vid tekniska problem såsom elavbrott kan bräddningsröret rinna över.

Under de tio dagar då avloppsvatten rann ut i Stadsfjärden renades totalt drygt 80 000 kubikmeter avloppsvatten vid Skeppsholmens reningsverk – det vill säga 80 miljoner liter avloppsvatten renades. Av den här mängden avloppsvatten var den totala bräddningen vid Rödgrund cirka 2 procent.

– Av denna mängd är ungefär en femtedel avlopp och resten regnvatten, säger Törnroos.

Förnekar inte

Törnroos vill på inget sätt förminska eller bestrida att bräddning skett vid Rödgrund. Han beklagar uppriktigt det skedda.

– Varje liter avlopp i havet är alltid en liter för mycket, men avloppsvattenbelastning på vattendraget har funnits på samma plats fram till år 2002 då avloppsreningsverket vid Rödgrund stängdes.

Trots att avloppsvattnet innan dess renades på näringsämnen och syreförbrukande ämnen blev det kvar betydande bakteriemängder som dagligen belastade vattendraget, så därför har Törnroos väldigt svårt att koppla bakteriehalterna vid Knipans badstrand till dessa enskilda störningar.

Han påminner också om att fram till 1982 leddes allt avloppsvatten orenat ut från stadsdelarna väster om Pojoviken.

– Efter 2002 då Rödgrundets avloppsreningsverk stängdes har avloppsvattnet pumpats till Skeppsholmen reningsverk, så i själva verket borde situationen i Stadsfjärden definitivt ha förbättrats.

Törnroos nämner att dagvatten som sköljs ut i Stadsfjärden på flera håll i staden är en annan källa till förorenat badvatten.

– Det sker bland annat i ändan av Bastugatan i Gamla stan och i ändan av Formansgatan, samt i Norra hamnen. Det vattnet är inte rent det heller, det har runnit längs gatorna och dragit med sig smuts från dem.

Omfattande saneringsprogram

Mycket har gjorts men mycket återstår att göra för att förbättra situationen, säger Törnroos.

– Nu då vattenverkets ekonomi efter de första ekonomiskt tunga åren i Raseborg står på en stabil grund, ser jag med tillförsikt på framtiden och möjligheterna att råda bot på de här problemen.

På det aktuella tillrinningsområdet i Rödgrund har en läckvattensundersökning utförts och med den som stöd ska ledningarna saneras.

– Det är ett omfattande arbete och förändringar sker inte över en natt. Små ingrepp görs kontinuerligt och ett omfattande saneringsprogram som gäller hela stadens avloppssystem ska förverkligas under åren 2020–2030.

Problematisk rapportering

Bräddningar vid Rödgrund och andra pumpstationer rapporteras alltid till miljömyndigheterna, dock inte genast utan kvartalsvis. Det tycker miljöbyråns enhetschef Maria Eriksson är för sällan.

– Då jag jobbade på miljöbyrån i Hangö fick vi rapporter via e-posten vid varje utsläpp, även vid mindre.

Hon konstaterar att utsläpp de facto redan nu borde rapporteras omedelbart efter att de inträffat också i Raseborg, inte kvartalsvis. Det står i Skeppsholmens miljötillstånd som omfattar alla pumpstationer som leder avloppsvatten till reningsverket.

Miljövårdsmyndigheterna har överfört avloppsutsläppen till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

– NTM-centralen är den övervakande myndigheten i det här fallet.

Eriksson hoppas rutinerna för rapportering ändras och att NTM-centralen kräver åtgärder för att förhindra överrinning ut i havet. Hon nämner bassänger som ett alternativ till bräddningsrör.

Tom Törnroos på Raseborgs Vatten har inget emot omedelbar rapportering. Han säger att NTM-centralen måste fastställa rapporteringsprinciperna och att de bör bli lika för alla eftersom det här inte är ett för Raseborg unikt problem.

Mer läsning