Äntligen blir Hagahemmet ersatt av tidsenliga utrymmen

Det är en tillgång för staden att kunna hyra nya byggnader även om de ägs av Esperi Care. Men bolaget har ingenting att göra med vården där då den sköts av stadens personal.

Jag är mycket förvånad över Karl Augustsons grundlösa utfall mot vad jag skrev (VN 12.2) om äldrevårdens brister i Raseborg, om upphandling och om att färdtjänsten inte fungerar. Om finansieringsbolag har jag över huvud taget inte skrivit någonting.

Vad skatteförpliktelser och vårdbolag gäller rättade jag till de felaktiga uppgifter som framfördes i en insändare tidigare i VN om att ett namngivet vårdbolag inte skulle betala skatter i Finland. Då det gäller offentlig debatt ska man vara försiktig med lösa anklagelser om lagstridig verksamhet av bolag om man inte kan påvisa dokumenterade fakta.

Inget vårdbolag verksamt i Finland är föremål för utredning om skattebrott och dessa bolag betalar alla lagstadgade skatter. Och betalar även sådana skatter som kommunerna inte behöver betala gällande vårdverksamhetens helhet.

Jag skrev även att de största vårdbolagen i vårt land är finländska som Suomen Terveystalo, Pihlajalinna, Diacor och flera andra och att en del är nordiska.

Då det gäller vården är det inget som tvingar kommuner att upphandla vårdverksamhet, utan kommunerna kan om de vill sköta den helt själv. Den offentliga vården sköts av kommunerna i vårt land och de ansvarar för allt i den oberoende av om de sköter vårdenheterna själv eller om de upphandlar offentlig vård av vårdbolag. I upphandlingsavtalet beslutar kommunen om vårdkvaliteten och om personalantal. Och sparar in alldeles för mycket genom att betala för alltför liten personal. Vårdbolagen har välkomnat om en ny lag om högre personalkvoter i äldrevården kommer så att de kan anställa mera personal på sina enheter.

Vad vårdutrymmena, som har mycket stor betydelse för klienternas trivsel och även betydelse för hälsoaspekter, gäller hör Raseborgs stad till de kommuner som varit mest eftersatta och är det fortfarande. Sedan 2000 har det funnits klara direktiv om vårdutrymmen som Raseborg i hög grad nonchalerat. Regionförvaltningsverket uppmanade Raseborg att senast till 2015 få utrymmena i stadgat skick, men ännu tredskar staden med att uppnå det. I långvarig äldrevård ska rummen för en person vara minst 15 kvadrat med eget hygienutrymme medan Raseborg haft rum på sex kvadratmeter utan hygienutrymme, vilket ökar smitto- och bakterieriskerna som speciellt för multisjuka och svaga äldre är fatala. Och som jag tidigare skrivit är även hälsocentralens bäddavdelnings tillstånd hälsovådligt och fyller inte stadgade krav och utsätter speciellt infektionspatienter mot fördömbara hälsorisker.

Äntligen blir Hagahemmet ersatt av tidsenliga utrymmen som fyller alla kvalitetskrav. Det är en tillgång för staden att kunna hyra nya byggnader även om de ägs av Esperi Care. Men bolaget har ingenting att göra med vården där då den sköts av stadens personal. Stadsstyrelsens beslut var därför ett motiverat bra beslut. Det finns ännu flera undermåliga utrymmen som staden borde åtgärda.

Augustson tar även upp färdtjänsten och har helt missat att ingen har kritiserat bristerna i den hårdare än jag. Upphandlingen av den är gjord med fatalt innehåll, men det är inte enda felet utan de värsta bristerna förorsakar staden med sin tillämpning då den förbjuder klienterna att ringa ett sådant nummer där ledig bil alltid finns att få. Staden har enbart sett till att uppnå stora besparingar och totalt nonchalerat klienternas laga rättigheter till fungerande färdtjänst.

Augustson har även helt missat att Lähitaksi enbart sköter förmedlingen av taxi medan alla villiga taxiföretagare kan sluta avtal om att ingå i färdtjänsten med organisatören i Lojo för många kommuner. Från midsommaren övergår sedan organisationsansvaret till Esbo stad för de västnyländska kommunernas färdtjänst, men om Raseborg fortsätter att spärra den servicenivå som kan erbjudas blir kundernas möjligheter inte bättre.

Bo Holmberg Karis

Mer läsning