Allt fler ansökningar – FPA jobbar övertid

Med anledning av coronaviruset samordnas undantagsvis inte de taxiresor som kunderna gör med så kallad FPA-taxi, det vill säga flera kunder åker inte tillsammans i samma taxi. Bild: FPA

Anne Neimala, förmånsdirektör vid Folkpensionsanstalten, anser inte att exceptionella omständigheter ska styra hur systemet för social trygghet utvecklas. "De utmaningarna kan hanteras på andra sätt."

Folkpensionsanstalten nyanställer, fortbildar internt och jobbar övertid för att klara av det ökande antalet ansökningar om bland annat arbetslöshetsförmåner. En del av de nyanställda inleder sitt arbete nu i april.

Samtidigt fortbildas cirka 450 personer, som normalt jobbar med andra frågor, till att handlägga ärenden kopplade till utkomststöd och arbetslöshet.

– Vid behov kan vi flytta ännu fler i personalen till de här uppgifterna. Och så jobbar vi övertid. Effekterna av den exceptionella situationen på vår arbetsbelastning har beaktats i förslaget till tilläggsbudget som lämnats till Social- och hälsovårdsministeriet, berättar förmånsdirektör Anne Neimala.

Enligt Anne Neimala, förmånsdirektör vid Folkpensionsanstalten, utreder regeringen och ministerierna om de exceptionella omständigheterna kräver nya förmånsformer. Bild: FPA

Handläggningstider kan förlängas

Antalet ansökningar om arbetslöshetsförmåner har ökat. Detsamma gäller bostadsbidrag och utkomststöd.

– Vi får också ansökningar om dagpenning vid smittosam sjukdom men de är få i förhållande till helheten. De personliga besöken vid FPA-byråerna har minskat lite. Antalet telefonsamtal har ändå inte ökat, säger Neimala.

Hon anser att FPA har beredskap om det blir en anstormning av ansökningar i takt med att aviserade permitteringar och uppsägningar verkställs.

– Situationen kan resultera i längre handläggningstider. I en svår situation är det viktigt att personalen kan prioritera.

Inte utveckla utifrån undantag

På frågan om systemet håller för trycket svarar Neimala att hon tror på det finländska systemet för social trygghet.

– Stödsystemet utvecklas för att svara mot den nya situationen, däribland permitteringarna. Den allmänna utvecklingen bör inte ske utifrån exceptionella omständigheter, utan med tanke på att underlätta normala kundärenden. De utmaningar som uppkommer under exceptionella förhållanden kan hanteras på andra sätt.

Enligt Anne Neimala utreder regeringen och ministerierna för tillfället om situationen kräver nya slags förmåner. Och Folkpensionsanstaltens egna processer utvärderas dagligen.

– Vi kommer att utvärdera om vissa bilagor är nödvändiga. Exceptionella omständigheter kan försvaga myndigheternas möjligheter att leverera intyg. Det här behöver också vi beakta. Olika granskningar måste också stå i proportion till den förändrade situationen.

– Samtidigt sätter lagstiftningen gränser för hur långt processerna kan utvecklas. Att förfara olagligt är omöjligt även under exceptionella förhållanden.

På grund av coronaviruset rekommenderar Folkpensionsanstalten sina kunder att sköta sina ärenden på nätet och per telefon. Om det är mycket som måste utredas är det är möjligt att boka en tid för betjäning per telefon.

Undvik att ringa telefontjänsten om ärendet inte är brådskande.

Om du måste besöka en FPA-byrå ska du iaktta god handhygien, hålla avstånd till andra och undvika närkontakt.

Du ska inte komma till FPA-byrån om du har förkylningssymtom, är i karantän, har varit utomlands eller om du eventuellt har utsatts för coronasmitta.

En del serviceställen är stängda. Kontrollera innan ditt besök att FPA-byrån är öppen.

FPA:s kundrespons är stängd fram till 31.5 för att resurserna ska kunna koncentreras till kärnverksamheten.

På webbsidan Aktuellt om coronaviruset kan du läsa mer om hur coronaläget påverkar FPA:s stöd och service, däribland dagpenning vid smittosam sjukdom, studiestöd och rehabilitering. Sidan uppdateras i takt med att situationen utvecklas.

(Källa: FPA)

Mer läsning