Äldres behov gås till mötes i Ingå

Just nu. Grundtrygghetschef Anne Öhman tror att åtgärden i nuläget är tillräcklig. Bild: Ksf Media - Arkiv

Hemvården i Ingå kräver allt mer. Såväl besöksantalet som tiden för besöken har ökat märkbart. För att möta behoven tillsätts nu två nya tjänster.

Under de fyra första månaderna år 2016 gjordes omkring 6700 hemvårdsbesök i Ingå.

För samma tidsperiod följande år uppgick antalet till omkring 8800.

Även tidsanvändningen gick upp med 362 timmar och 15 minuter trots att klientantalet inte ökade.

– Ökningen beror på den förändrade åldersstrukturen. Besöken kräver allt mer, säger grundtrygghetschef Anne Öhman.

För att trygga en god vård åt de äldre har kommunfullmäktige nu beslutat anställa en hemvårdare samt en närvårdare till.

– Till att börja med tror jag detta är tillräckligt men vi får se om det räcker även i framtiden, menar Öhman.

Mer personal behövs

Den nya närvårdartjänsten fokuseras i första hand till intervallavdelningen Klippan.

Ingå kommun har strävat efter att minska bäddavdelningsvården på hälsocentral och i stället förflytta patienter så fort som möjligt till en intervallavdelning.

Öhman konstaterar att intervallvården är där vårdbehovets ökning märkts av bäst.

För att kunna garantera god vård behövs nu en ökning i personalstyrkan.

Underlätta för vårdarna

Under våren 2017 genomförde Regionförvaltningsverket en enkät som visade att anställda inom hemvården upplever sitt arbete som betungande på många sätt.

I Ingå har man märkt av detta genom stor frånvaro samt svårigheter att hitta vikarier.

– Med dessa nya tjänster tryggas god vård men också vårdarnas arbete underlättas, säger Öhman.

Mer läsning