Thomas Lindholm, direktör för placeringsprodukter på Aktia. Bild: Aktia

Markus Lindqvist, direktör för ansvarsfullt investerande på Aktia Kapitalförvaltning. Bild: Aktia

Teckningsperioden för det nyligen lanserade certifikatet pågår fram till den 9 oktober. Thomas Lindholm, direktör för placeringsprodukter på Aktia, ser produkten som ett bra komplement till mer traditionella tillgångsslag.

– Aktia Aktiecertifikat Renare Europa har en avkastningsprofil som lämpar sig bra för det nuvarande marknadsläget och tillför intressant tilläggsdiversifiering till placeringsportföljen, säger han.

Produkten är skräddarsydd för en måttlig marknadsutsikt och knuten till kursutvecklingen för euroområdets 50 största företag, med betoning på de bolagen med lägst koldioxidutsläpp.

Avkastning enligt fastställd kupong

Certifikatet har en löptid på maximalt fem år men kan förfalla i förtid under de första fyra åren, ifall avkastningsvillkoret uppfylls på den årliga observationsdagen – det vill säga referenstillgången är på minst samma nivå som på utgångsdagen.

Vid förtida förfall får placeraren en återbetalning på 100 procent av det nominella kapitalet och en kupongavkastning som prelimärt beräknas ligga på sex procent.

Kupongavkastning betalas också retroaktivt för föregående år då avkastningsvillkoret uppfylls.

Om förtida förfall inte skett, och kurserna även på den sista observationsdagen år 2025 är lägre än utgångsnivån, betalas ingen kupongavkastning. Det placerade kapitalet är skyddat för kursnedgång fram till en förutbestämd gräns och återbetalas då i sin helhet om kursnedgången ligger under 30 procent. Är kursnedgången större än så görs avdrag i återbetalningen av motsvarande storlek. Placeringen är inte kapitalskyddad och produkten omfattar en emittentrisk.

Alternativ behövs i alla portföljer

Aktias rekommendation är att varje placeringsportfölj ska innehålla alternativa tillgångar som avviker från traditionella aktie- och ränteplaceringar.

– Certifikatet är visserligen bundet till aktiemarknaden men har en avkastningsprofil som är avvikande. Traditionellt brukar man få avkastning när aktiekurserna stiger och riskerar en förlust när de sjunker. Med certifikatet får man avkastning om aktiekurserna hålls på sin utgångsnivå. Avkastningen, det vill säga kupongen, är alltid den samma och man har ett visst skydd mot kursnedgångar, säger Thomas Lindholm då han räknar upp fördelarna med den här typen av placeringar.

Certifikatet är en s.k. strukturerad produkt, vilka kännetecknas av en mångsidigare kombination av avkastning och risk jämfört med traditionella placeringar.

Även om strukturerade produkter klassas som komplicerade tycker Thomas Lindholm att man i det här fallet kan tala om en relativt tydlig och transparent produkt.

– Allt står mycket klart definierat i produktvillkoren. Det finns inga om och men –antingen blir det utdelning senast på förfallodagen eller så inte. Om kurserna fallit mer än 30 procent är risken motsvarande som om man hade placerat i aktieindexet direkt.

Gynnsam koldioxidprofil

Aktiecertifikatets referenstillgång EURO STOXX 50 Low Carbon-index viktar de till marknadsvärdet 50 största bolagen på euroområdet enligt deras koldioxidutsläpp. Det betyder att bolag som i förhållande till sin storlek lämnar ett litet koldioxidavtryck överviktas medan bolag med högre utsläpp underviktas.

Även om man inte räddar världen genom sin placering är Aktia Aktiecertifikat Renare Europa en placering med lägre klimatrisk som ligger i tiden.

– Den kan ses som en tematisk placering för den som tror att bolag med mindre koldioxidfotspår är bättre positionerade för att kunna vara verksamma i en koldioxidsnål ekonomi, säger Markus Lindqvist, direktör för ansvarsfullt investerande på Aktia Kapitalförvaltning.

Alltid tillgång till det bästa kunnandet

Aktia vill hjälpa sina kunder att bygga smarta och mångsidiga portföljer bestående av de bästa placeringsprodukterna på marknaden. För att alltid kunna garantera det bästa kunnandet förmedlar banken därför genom olika partnerskap och en öppen arkitektur både egna och samarbetspartners produkter.

– För att våra kunder ska kunna ta del av de bästa placeringsprodukterna oberoende av tillgångsslag ingår vi gärna partnerskap med aktörer som vi anser kunna sin sak, såsom i det här fallet Danske Bank som fungerar som produktens utgivare, det vill säga emittent. För att säkerställa att kunden också får produkten till de bästa villkoren konkurrensutsätter vi emittenterna. Med den så kallade partner up-modellen kan vi på bästa sätt öka sannolikheten för ett gott slutresultat, säger Thomas Lindholm.n