Affären i Gebbelby måste få ny anslutning

Vägplanerna för riksvägens förbättrande och delgeneralplanen för området utvisar de rätta lösningarna på sikt.

Det var bara en tidsfråga när följande dödskrock skulle komma vid affärshuset i Gebbelby. Problemet med den ödesdigra anslutningen löses inte med trafikmärken vid den olycksaliga fastighetsanslutningen. Direkta in- och utfarter vid tomter hör inte till en riksväg.

Affärshallen fick en gång i tiden veterligen bygglov och väganslutning som maskinhall för skogsbruk och var inte alls avsedd för kundströmmar. I början av 2000-talet sökte affären lov för utvidgad verksamhet och förrådsutrymmen. Vägmyndigheten tog tyvärr inte fasta på tillfället att då kräva en flyttning av anslutningen till gamla landsvägen. I sitt utlåtande nöjde man sig med att förutsätta att grus inte skulle få rinna ut på riksvägen!

Vägplanerna för riksvägens förbättrande och delgeneralplanen för området utvisar de rätta lösningarna på sikt. Dessa förverkligas dock – som nu så olyckligt påvisades – alldeles för långsamt. Om det illa placerade affärshuset över huvud taget skall kvarstå bör dess utfart till vägnätet snarast möjligt flyttas till gamla landsvägen, som ju har en sakligt kanaliserad anslutning till riksväg 25.

Yrjö Sahlstedt Hangö