Föräldrar önskar veta mera om dagvården

Personalen är dagvårdens styrka i Ingå, anser föräldrar. För barnen är kompisarna roligast på dagis.

Lek roligast. Barnen i Ingås daghem tycker att lek och kompisar är det bästa på dagis.
En dagvårdsenkät i Ingå visar att föräldrarna är nöjda med dagvårdspersonalen. Alla frågor som gällde personalen, samarbetet med hemmet, hur barnen och föräldrarna tas emot på morgonen och hur önskemål uppmärksammas fick i enkätsvaren ett medelbetyg över fyra på en skala från 1-5.
– Jag är jättenöjd och stolt över vår personal, de ska ha ett stort tack. De gör ett fantastiskt jobb, och det är deras professionalitet som syns i svaren, säger chefen för småbarnspedagogik, Charlotta Nyholm.

Känner inte planen

Lägsta betyg i enkäten fick en fråga om hur väl föräldrarna känner till daghemmens plan för småbarnspedagogik. Här blev medeltalet 3,29. Planen för småbarnsfostran har nyligen förnyats och är numera ett obligatoriskt dokument för alla daghem.
– Det är ett av våra verktyg. Det är dels en norm för det vi måste genomföra, dels är det ett konkret och tydligt dokument som lyfter fram vad vi har för mål och hur vi ska jobba med barnen. Det är stommen i det hela och en viktig del av det är barnens och föräldrarnas delaktighet och möjlighet att påverka, säger Nyholm.
Det som framgår av svaren är också att föräldrarna gärna vill ha mera information om daghemmens verksamhet.
– Men vad de önskar få information om är lite oklart – är det veckoprogrammet, dagsprogrammet, hur dagen gått, planen för småbarnspedagogik, dagvårdsavgifter eller något annat?
Då barnen fick svara på frågor om dagvården var det kompisar och lek som oftast var det bästa.

Bra läge i höst

Dagvårdsenkäten genomförs varje år i Ingå.
– Vi måste fundera på hur vi ska nå ut till flera föräldrar. För frågan är hur mycket slutsatser man kan dra då 28 procent av föräldrarna har svarat.
Inför dagvårdsstarten i höst är läget på daghemmen i Ingå rätt bra. Minskningen i antalet barn syns ännu inte på daghemmen, utan kommunen fyller i stort sett de platser som finns. När det gäller behörighetsgraden för personalen finns det rum för förbättring på barnträdgårdslärarsidan. 70 procent av barnträdgårdslärarna i Ingå är behöriga, bland barnskötarna är andelen behöriga 80 procent.
– Just nu är läget svårare på finska sidan, säger Nyholm.

ANDRA LÄSER