Inga servicesedlar inom dagvården

Servicesedlar inom småbarnspedagogiken är inte aktuella i Raseborg sedan ett nämndbeslut i tisdags.

VN
15.12.2018 08:00
För att utveckla serviceutbudet inom småbarnspedagogiken har staden utrett hur man kunde förbättra möjligheterna för privata aktörer att etablera sig i Raseborg. Servicesedlar är ett sätt.
Servicesedlar kan utöka vårdnadshavarnas valmöjligheter och ha en kvalitetshöjande effekt på småbarnspedagogiken i och med ökad konkurrens.
Ur kommunens perspektiv kunde införandet av servicesedlar minska trycket på framtida daghemsinvesteringar. Privata daghem kunde vara ett sätt att skapa moderna daghem utan att samtidigt belasta kommunens investeringsbudget.

"Farlig väg att gå"

Förslaget till bildningsnämnden var att nämnden beslutar att ge som uppgift åt chefen för småbarnspedagogik att utarbeta en regelbok för användning av servicedel. Målsättningen hade varit att besluta om ibruktagandet av servicesedlar senast den 1 januari 2020.
Johan Kvarnström (SDP) föreslog dock att servicesedlar inte introduceras i Raseborg. Hans förslag vann med sju röster mot fyra.
– Vi i SDP var tidigare emot att alls göra en utredning om saken eftersom det dels är en principiellt farlig väg att gå, med risk för skattepengar till bolagsvinster, dels för att investeringstrycket på daghemssidan är mycket litet i en stad med nettoutflyttning och minskande antal barn.
– I och med att barnens antal minskar, är investeringstrycket inte stort, tvärtom på sikt mindre än på många år. Att två av många daghem är i dåligt skick är inte ett investeringstryck av den kalibern att man måste ta till servicesedlar, säger Kvarnström.